Наказ №1573 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 р за №2018/24550 - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Наказ №1573 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 р за №2018/24550 - страница №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2013  № 1573

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
26 листопада 2013 р. за № 2018/24550

Про затвердження нормативно- правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2014 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році;

2) Положення про предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти;

3) Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти;

4) Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти;

5) Технічний опис сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцева І.П.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Суліму Є.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 
08.11.2013 № 1573

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
26 листопада 2013 р. за № 2018/24550

ПОРЯДОК 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні засади проведення в 2014 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань).

2. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України (далі - зовнішнє оцінювання), здійснюється на основі технологій педагогічного тестування.

3. Головна мета проведення зовнішнього оцінювання - об'єктивне оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які здобули повну загальну середню освіту і виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України.

ІІ. Права та обов'язки осіб, які проходять зовнішнє оцінювання

1. Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або є випускником навчального закладу системи загальної середньої освіти поточного навчального року, планує вступати до вищого навчального закладу України та зареєструвалася в установленому порядку.

2. Особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього оцінювання (далі - абітурієнт), має право на:

1) виконання тестів, що відповідають вимогам програм зовнішнього незалежного оцінювання із загальноосвітніх предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України;

2) отримання консультацій щодо процедури проведення зовнішнього оцінювання до початку роботи над тестом;

3) використання в процесі проходження зовнішнього оцінювання тестів українською мовою або однією із мов, визначених у підпункті 2 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 3 вересня 2013 року № 1258 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2014 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за № 1614/24146;

Зовнішньоекономічна діяльність >>
від 15.07.2002 р. № 266 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.07.2002 р. за № 611/6899  (В редакції станом на 03.04.2009 р.) I. Загальні положення Інструкція визначає порядок звітності про експорт (імпорт) послуг. Мета збору державного статистичного спостереження - одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторгівельного та платіжного балансів України, оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу. Інструкція призначена для використання тими підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності та господарювання, включно зі спільними підприємствами та їх філіями, представництвами, центральними апаратами міністерств (далі - підприємства), які провадять діяльність на підставі законів України, пов'язану з наданням (експорт) послуг закордонним партнерам та одержанням (імпорт) послуг від закордонних партнерів як на території України, так і за її межами згідно з договорами (контрактами) або в усній формі договору (з готелями - резидентами України). II. Основні терміни Для цієї Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Економічна територія країни - географічна територія, що перебуває під юрисдикцією уряду даної країни, у межах якої відбувається вільне пересування людей, товарів та капіталів. До економічної території країни включаються повітряний простір над нею, територіальні води і та частина континентального шельфу, який розташований у міжнародних водах, щодо якої країна користується виключним правом на вилов риби чи видобуток на шельфі палива або інших корисних копалин. Крім того, до економічної території належать вільні зони, приписні (митні) склади та підприємства, експлуатація яких здійснюється офшорними підприємствами під контролем митних органів. До неї також входять територіальні анклави, які розташовані на території інших країн (території посольств, консульств, військових баз, наукових станцій тощо).

4) ознайомлення із правами та обов'язками абітурієнта;

5) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання;

6) безпечні умови під час складання тестів;

7) доступ до інформації про:

мету та програми зовнішнього незалежного оцінювання;

форми тестових завдань;

порядок проходження зовнішнього оцінювання;

час і місце проведення зовнішнього оцінювання;

використання в пунктах тестування технічних засобів контролю: систем відеоспостереження, металодетекторів тощо;

порядок визначення результатів зовнішнього оцінювання;

спосіб і час оголошення результатів зовнішнього оцінювання;

8) апеляції щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання та щодо результатів зовнішнього оцінювання;

3. Абітурієнт, персональні дані якого обробляються в процесі зовнішнього оцінювання, користується правами, визначеними статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

4. Абітурієнт зобов'язаний:

1) ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього оцінювання;

2) ввічливо ставитися до осіб, які організовують, проводять чи беруть участь у зовнішньому оцінюванні;

3) своєчасно прибути до визначеного Українським центром оцінювання якості освіти пункту тестування. При собі мати документи, передбачені пунктом 14 розділу VI цього Порядку;

Управління ПФУ в Дарницькому районі м. Києва інформує: >>
Перелік та порядок подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" 1. Для призначення пенсії згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" подаються наступні документи: а) заява про призначення (перерахунок) пенсії за формою згідно із додатком 4 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846 (далі - Порядок подання документів № 22-1); б) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті); в) документи про стаж, що визначені Порядком подання документів № 22-1, та довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації або їх правонаступників (далі - довідка). За відсутності правонаступника довідку надає орган державної влади, або Національна академія наук України, або національні галузеві академії наук, до сфери управління яких належали підприємство, установа, організація або до компетенції яких належать відповідні напрями наукової (науково-технічної) діяльності. Довідка надасться: для наукових працівників за формою згідно з додатком 1 до цього Переліку; для науково-педагогічних працівників за формою згідно з додатком 2 до цього Переліку; для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь,- за формою згідно з додатком 3 до цього Переліку; г) довідка про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника (додатки 4, 5); г) диплом про вищу освіту; д) диплом про присудження наукового ступеня - для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь; є) документи про місце проживання (реєстрації) особи. До заяви про призначення пенсії по інвалідності, крім документів, передбачених пунктом 1 цього Переліку, управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі - орган, що призначає пенсію) додає одержану ним від медико-соціальної експертної комісії (далі -МСЕК) виписку з акта огляду МСЕК.

4) виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують та проводять зовнішнє оцінювання, щодо процедури тестування;

5) після закінчення роботи над тестом повернути бланки відповідей особам, які проводять тестування, переконатися, що їх укладено до спеціального пакета, засвідчити цей факт підписом в аудиторному протоколі проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

6) до виходу з пункту тестування надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) для проставлення відмітки про складання тесту з певного предмета;

7) не псувати майно навчального закладу та майно осіб, які перебувають у пункті тестування;

8) не проносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасників зовнішнього оцінювання;

9) не користуватися в пункті тестування будь-якими засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;

10) протягом часу, відведеного для складання тесту:

не заважати іншим абітурієнтам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення зовнішнього оцінювання, виконувати покладені на них обов'язки;

не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали;

не мати при собі засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування, а також окремих елементів, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >>
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ 23.11.2010 № 1116 Про внесення змін до розділу VІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2010 р. за №1237/18532 Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з переходом на 11-річний строк навчання» НАКАЗУЮ: Унести до розділу VІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 № 1151) (із змінами), такі зміни: пункти 6.1, 6.2 викласти в такій редакції: «6.1. Атестація у старшій школі проводиться з трьох предметів: української мови (переказ, обов’язково); історії України або математики (обов’язково для учнів (вихованців), які навчалися в класах універсального профілю) або профільного предмета (для учнів (вихованців), які навчалися в класах (групах) з профільним навчанням); предмета з інваріантної складової навчального плану на вибір учнів (вихованців) (у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин предметом на вибір може бути мова навчання) – у формі, визначеній МОН (усне опитування, письмова робота, захист творчих робіт тощо), за збірниками завдань, затвердженими МОН. 6.2. Учні (вихованці) старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.». Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. У разі порушення вимог, передбачених підпунктами 47 - 10 пункту 4 цього розділу, абітурієнт позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу осіб, які організовують і проводять зовнішнє оцінювання, повинен здати бланки відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування.

ІІІ. Суб'єкти адміністрування зовнішнього оцінювання

1. Суб'єктами адміністрування зовнішнього оцінювання є:

Міністерство освіти і науки України;

Український центр оцінювання якості освіти;

Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Сімферопольський, Харківський регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри оцінювання якості освіти);

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Повноваження суб'єктів адміністрування зовнішнього оцінювання:

1) Міністерство освіти і науки України:

установлює строки проведення зовнішнього оцінювання;

визначає перелік навчальних предметів, із яких буде проведено зовнішнє оцінювання;

організовує розроблення програм зовнішнього незалежного оцінювання із загальноосвітніх предметів, затверджує їх;

організовує контроль за проведенням зовнішнього оцінювання;

2) Український центр оцінювання якості освіти:

здійснює організаційно-технологічну підготовку та проведення зовнішнього оцінювання;

розробляє та видає методичні й інформаційні матеріали з питань зовнішнього оцінювання;

розробляє та впроваджує комплекс засобів програмного забезпечення, що використовується в процесі організації і проведення зовнішнього оцінювання;

організовує реєстрацію осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання;

створює базу даних абітурієнтів і результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - база даних абітурієнтів), є її володільцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ >>
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ вул. Слави, 10, м. Волочиськ, 31200, тел./факс: (03845)3-69-46 E-mail: vol.osvita.05@mail.ru Код ЄДРПОУ 02146742 Н А К АЗ М.Волочиськ 18.10.2013 №152 Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013-2014 навчальному році На виконання наказу Департаменту Освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації від 16.10.2013 р. №2518-но «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека у 2013-2014 навчальному році та відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства культури України від 25 січна 2012 року №61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за №209/20522 з метою формування інформаційної , бібліотечно – бібліографічної, читацької культури учнів, впровадження передового досвіду роботи бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів. НАКАЗУЮ: Провести у 2013-2014 навчальному році районний етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у номінаціях: «Сучасній школі – сучасну бібліотеку», «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу», «Бібліотечний веб-ресурс», «Методист – порадник». Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека». Затвердити склад оргкомітету та журі районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» (додаток). Директорам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити надходження конкурсних матеріалів до журі районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» до 10 грудня 2013 року Методичному кабінету (Бранашко Г.М.): Здійснити інформаційне та організаційно – методичне забезпечення проведення конкурсу. Районний етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» провести в період з 16 по 20 грудня 2013 року. Підвести підсумки районного етапу конкурсу до 26 грудня 2013 року. Конкурсні матеріали переможців районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» направити до оргкомітету обласного етапу Конкурсу до 10 січня 2014 року. Контроль за виконання наказу покласти на заступника начальника управління освіти, молоді та спорту Волочиської райдержадміністрації Долу Л.О. Начальник управління А. Плотнікова

забезпечує розроблення тестів, у разі необхідності здійснює їх переклад мовами національних меншин;

в умовах суворої конфіденційності здійснює підготовку та тиражування тестових зошитів, необхідних для проведення зовнішнього оцінювання;

визначає вимоги щодо облаштування пунктів тестування;

здійснює розподіл абітурієнтів між сесіями тестування, надсилає їм поштою запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

організовує доставку до пунктів тестування, регіональних центрів оцінювання якості освіти контейнерів (пакетів) із тестовими матеріалами;

визначає та оголошує результати зовнішнього оцінювання, дотримуючись вимог цього Порядку;

організовує розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання;

координує діяльність регіональних центрів оцінювання якості освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;

3) регіональні центри оцінювання якості освіти:

взаємодіють із місцевими органами управління освітою, навчальними закладами з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;

створюють пункти реєстрації;

здійснюють реєстрацію осіб, які бажають пройти зовнішнє оцінювання, формують базу даних абітурієнтів, є її розпорядниками відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

спільно з місцевими органами управління освітою та вищими навчальними закладами формують мережу пунктів тестування;

проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадськості з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;

ГОТУЄМОСЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМОВОЇ АТЕСТАЦІЇ >>
9 КЛАСИ Проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класів ЗНЗ визначено Типовими навчальними планами, перелік яких подано у листі Міністерства освіти і науки України №1/9-120 від 20.02.2009 р., та Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 р. № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009 р. №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 р. № 39/17334. Рекомендації щодо проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах надано в листі МОН України від 01.02.2010 р.№ 1/9-50. Процедуру проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах Київської області визнано наказом ГУОН КОДА від 27.02.2010 № 42 "Про закінчення 2009/2010 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області". Для проведення державної підсумкової атестації в усній формі у 2010 році підготовлені й затверджені МОН України білети. Для проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі протягом 2008-2009 років, а також у 2010 році видано збірники завдань МОН України відповідно до чинних навчальних програм. Рішення про використання того чи іншого збірника завдань приймає загальноосвітній навчальний заклад. У листі ГУОН КОДА від 30.04.2010 № 12-01-11-966 зазначено, що завдання для проведення державних підсумкових атестацій (крім української мови) повинні бути обговорені на методичному об’єднанні вчителів, схвалені методичною радою та затверджені наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу. У випускних 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 1 по 18 червня. Атестація проводиться з п'яти предметів: української мови; математики; географії; біології; однієї з іноземних мов чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу (предмет поглибленого вивчення чи спеціалізації закладу освіти). _____________________________ УКРАЇНСЬКА МОВА Проводитиметься у письмовій формі (диктант) 1 червня за завданнями, оголошеними МОН України. Початок о 9.00 годині. Текст диктанту визначатиметься за посібниками: Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас: Державна підсумкова атестація / О.М. Авраменко. – К.: Грамота, 2010. – 80 с.; Мацько Л.І. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас: Державна підсумкова атестація / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М.Сидоренко. – К.: Генеза, 2010. – 64 с.

організовують добір, реєстрацію та навчання залучених до проведення зовнішнього оцінювання осіб, зазначених у пунктах 1 і 2 розділу V цього Порядку, забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами;

формують бази персональних даних осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, є їх володільцями та розпорядниками відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

організовують у межах відповідних регіонів доставку та охорону контейнерів (пакетів) із тестовими матеріалами;

здійснюють обробку бланків відповідей;

організовують перевірку завдань із розгорнутими відповідями;

здійснюють розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання;

4) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

координують дії регіональних центрів оцінювання якості освіти, місцевих органів управління освітою, навчальних закладів з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;

надають допомогу регіональним центрам оцінювання якості освіти в доборі та організації навчання осіб, зазначених у пунктах 1 і 2 розділу V цього Порядку, які залучатимуться до проведення зовнішнього оцінювання;

сприяють поширенню інформації про порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання;

надають пропозиції регіональним центрам оцінювання якості освіти щодо формування мережі пунктів реєстрації та пунктів тестування;

З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ >>
2. Правила безпеки перед початком роботи 2.1. Вчитель географії перед початком роботи зобов'язаний, впевнитися у відповідності робочих місць учнів вимогам безпеки та санітарно – гігієнічним правилам: 2.1.1. Перевірити стан дверей, вікон, підлоги, обладнання (наявність пошкоджень, які заважають переміщенню), освітлення. 2.1.2. Впевнитись у справності всіх електроприладів, що використовуються під час проведення навчально-виховного процесу. 2.1.3. Одяг та взуття вчителя повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам і не створювати загрозу життю та здоров’ю всіх учасників навчально-виховного процесу. 2.2. У разі виявлення незначних порушень вимог безпеки вчитель повинен зробити запис у журналі адміністративно-громадського контролю, якщо порушення не можуть бути усунені негайно. 2.3. У разі встановлення грубих порушень вимог безпеки необхідно негайно повідомити адміністрацію учбового закладу і не розпочинати навчальних занять в даному приміщенні до ліквідації порушень. 2.4. При використанні таблиць, карт та інших демонстраційних засобів слід перевірити надійність їх кріплення до дошки. 2.5. Перед початком уроку слід чітко визначити порядок i правила безпечного здійснення навчальної діяльності на всіх етапах уроку. 2.6. Вчитель географії повинен не допускати присутність учнів у кабінеті до початку уроку. 2.7. Забороняється приносити до навчального кабінету будь-які пристрої, речовини чи предмети, які можуть становити небезпеку для оточуючих. 2.8. Вчитель повинен розсадити учнів відповідно їх зросту. 3.Правила безпеки під час роботи 3.1. Перед початком першого заняття у кабінеті географії провести інструктажі з безпеки життєдіяльності відповідно до вимог «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах i закладах освіти». 3.2. Негайно повідомити адміністрацію закладу про кожний нещасний випадок, який стався з будь-яким учасником навчально- виховного процесу в кабінеті. 3.3. Вчитель географії зобов'язаний ознайомити учнів з обладнанням навчального кабінету, з правилами поведінки в кабінеті під час занять, проінструктувати щодо правил безпечного користування навчальним обладнанням на уроці, провести відповідні інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони праці та зробити записи про їx проведення у відповідному журналі реэстрації інструктажів. 3.4. Вчитель географії перед початком роботи повинен поцікавитись станом здоров'я учнів та y разі отримання скарги забезпечити негайне надання медичної допомоги, довести це до відома класного керівника, медичного працівника або адміністрації закладу. 3.5. Вчитель географії під час навчальної діяльності та поза навчальної діяльності повинен постійно перебувати в кабінеті разом з учнями, залишати учнів самих в навчальному кабінеті забороняється.

створюють усім учасникам безпечні умови в місцях проведення зовнішнього оцінювання;

взаємодіють із територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з питань охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього оцінювання;

спільно з місцевими органами управління охороною здоров'я організовують надання медичної допомоги абітурієнтам і персоналу пунктів тестування;

сприяють регіональним центрам оцінювання якості освіти в організації перевірки завдань із розгорнутими відповідями.

ІV. Реєстрація осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання

1. Реєстрація осіб для проходження зовнішнього оцінювання триває не менш як шість тижнів і закінчується не пізніше ніж за десять тижнів до початку проведення тестувань.

2. Для реєстрації особа повинна надіслати поштою до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти комплект документів:

заяву-реєстраційну картку;

копію паспорта. Особи, які не мають паспорта і яким станом на 01 вересня 2013 року не виповнилося шістнадцять років, можуть подавати копію свідоцтва про народження. Іноземці, особи без громадянства, біженці, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, закордонні українці додатково надають копію документа, що підтверджує законність їх перебування на території України;

копію документа про повну загальну середню освіту або довідку з місця навчання;

копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

ЗАЯВА Федерації професійних спілок України >>
№ 18 від 02.12.2013 р. ЗАЯВА Федерації професійних спілок України Федерація профспілок України заявляє рішучий протест проти силового розгону мирного зібрання громадян України вночі 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності в місті Києві. Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації гарантується Основним Законом – Конституцією України – і повинно безумовно забезпечуватися всіма державними структурами. На свободі об’єднання, на праві безперешкодних мирних зборів ґрунтується діяльність громадянського суспільства у кожній країні. У демократичному світі саме так захищаються трудові, соціальні, економічні права. Ці фундаментальні права всебічно підтримуються Міжнародною конфедерацією профспілок, Всеєвропейською радою профспілок, членською організацією яких є Федерація профспілок України. Однак, як показали події 30 листопада, Закон писаний не для всіх. Молоді люди постраждали тільки за те, що повірили у Конституцію і своє законне право. Закликаємо органи влади забезпечити безумовне дотримання правоохоронними структурами, кожним державним посадовцем права громадянина на мирне зібрання, вільне і публічне висловлення своєї думки. Звертаємось до лідерів всіх політичних сил неухильно дотримуватися принципів європейської демократії та поваги до прав громадян. Звертаємось до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини дати об’єктивну оцінку порушенню права громадян на мирні збори 30 листопада в м. Києві, довести її до широкої громадськості та Верховної Ради України для парламентського реагування. На прохання членів профспілок ФПУ тимчасово надає частину своїх приміщень для обігріву учасників акції, медичної допомоги та забезпечила роботу їдальні. Президія Федерації профспілок України т. 278-16-88, 278-82-14, www.fpsu.org.ua

3. У разі потреби особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього оцінювання, крім документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, надають висновок закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання.

4. Заява-реєстраційна картка оформляється відповідно до зразка, розробленого та затвердженого Українським центром оцінювання якості освіти.

5. Для оформлення заяви-реєстраційної картки особа повинна звернутися до пункту реєстрації. Інформація про місце розташування та розклад роботи пунктів реєстрації розміщується на веб-сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Особа може самостійно оформити заяву-реєстраційну картку, скориставшись спеціальною комп'ютерною програмою, розробленою в Українському центрі оцінювання якості освіти та розміщеною на його веб-сайті.

6. У заяві-реєстраційній картці особа повинна засвідчити своє бажання бути зареєстрованою, підтвердити факт ознайомлення із правами та обов'язками абітурієнта, дати згоду на обробку персональних даних у процесі проведення зовнішнього оцінювання та використання їх під час вступу до вищих навчальних закладів.

7. У заяві-реєстраційній картці особа повинна вказати:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) дату народження;

3) серію, номер паспорта (свідоцтва про народження);

4) номери контактних телефонів (за наявності);

5) постійне місце проживання;

6) відомості про здобуття повної загальної середньої освіти;

7) предмети, вибрані для проходження зовнішнього оцінювання;

8) мову, якою необхідно здійснити переклад тестів;

9) мову, якою необхідно здійснити переклад інформаційного бюлетеня «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2014 рік»;

10) особливі (специфічні) умови проходження зовнішнього оцінювання (інформація вказується за бажанням особи та за наявності відповідного висновку закладу охорони здоров'я).

8. У спеціально відведених місцях заяви-реєстраційної картки особа, яка бажає зареєструватися для проходження зовнішнього оцінювання, повинна наклеїти дві фотокартки для документів розміром 3 х 4 см.

9. На копії документа, який подається для реєстрації, повинен бути напис про його засвідчення, що складається зі слів «Згідно з оригіналом», а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

ДУБЕНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ >>
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДУБЕНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ Н А К А З 16 серпня 2010 року м. Дубно № 60 Про реєстрацію Дубенської міськрайонної організації „Товариства Червоного Хреста України” 16 серпня 2010 року до Дубенського міськрайонного управління юстиції надійшла заява та документи на реєстрацію Дубенської міськрайонної організації „Товариства Червоного Хреста України”. Подані документи відповідають вимогам Закону України „Про об’єднання громадян”, Закону України „Про Товариство Червоного Хреста України”, Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. №140. Враховуючи викладене та на підставі ст.ст. 14, 15 Закону України „Про об’єднання громадян”, п. 7 Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. №140,- НАКАЗУЮ: 1. Зареєструвати Дубенську міськрайонну організацію „Товариства Червоного Хреста України”. 2. Внести Дубенську міськрайонну організацію „Товариства Червоного Хреста України” до Реєстру об’єднань громадян. 3. Направити інформацію про Дубенську міськрайонну організацію „Товариства Червоного Хреста України” державному реєстратору виконавчого комітету Дубенської міської ради.

Якщо для реєстрації подається копія документа, оформленого іноземною мовою, то має бути представлений його переклад державною мовою, засвідчений в установленому законодавством порядку.

10. У процесі реєстрації регіональні центри оцінювання якості освіти вносять інформацію, зазначену в заявах-реєстраційних картках, до бази даних абітурієнтів.

Розгляд заяв-реєстраційних карток здійснюється почергово, у порядку їхнього надходження.

11. Факт надходження заяви-реєстраційної картки абітурієнта до регіонального центру оцінювання якості освіти є підставою для здійснення обробки персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

12. Інформація про особу вноситься до бази даних абітурієнтів для подальшої обробки з метою:

установлення особи абітурієнта та персоніфікації результатів зовнішнього оцінювання (інформація, зазначена в підпунктах 1 - 3 пункту 7 цього розділу);

оперативного повідомлення особі про стан проходження зовнішнього оцінювання (інформація, зазначена в підпунктах 45 пункту 7 цього розділу);

розподілу абітурієнтів між сесіями тестування (інформація, зазначена в підпунктах 27 пункту 7 цього розділу);

розподілу абітурієнтів між пунктами тестування (інформація, зазначена в підпунктах 5, 78 пункту 7 цього розділу);

урахування індивідуальних потреб абітурієнта в процесі створення для нього умов проходження зовнішнього оцінювання (інформація, що зазначена в підпунктах 8 - 10 пункту 7 цього розділу).

13. Регіональний центр оцінювання якості освіти надсилає абітурієнту рекомендованим поштовим відправленням:

реєстраційну картку абітурієнта;

Сертифікат;

інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2014 рік»;

повідомлення про створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання (для осіб, які надали висновок закладу охорони здоров'я).

Інформація про направлення особі документів може бути розміщена на веб-сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, надіслана sms-повідомленням тощо.

14. Регламентна комісія регіонального центру оцінювання якості освіти може відмовити особі в реєстрації. Підставою для прийняття такого рішення є:

подання не всіх документів, необхідних для здійснення реєстрації;

неналежне оформлення документа(ів), необхідного(их) для реєстрації;

зазначення в заяві-реєстраційній картці недостовірних даних;

неможливість створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання згідно з висновком закладу охорони здоров'я;

подання заяви пізніше встановленого строку (дата визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті).

УВАГА ! 3-4 класи – 1 учень; 5-8 класи – 1 учень; 9-11 класи – 1 учень >>
про проведення І етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у____________________________________2012-2013 н.р. (назва навчального закладу) № клас Загальноосвітні школи Спеціалізовані школи Кількість учасників Кількість переможців Кількість учасників Кількість переможців МП Директор школи (підпис) Заявка на участь у ІІ (районному ) етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика команди_______________________________ (назва навчального закладу) № ПІБ учасника Дата народження Клас Місце у І етапі Домашня адреса, телефон Учитель (ПІБ, категорія, звання) Керівник команди (прізвище, ім’я, по батькові) МП Директор школи (підпис)

15. Особі, якій відмовлено в реєстрації, регіональний центр оцінювання якості освіти рекомендованим поштовим відправленням надсилає вмотивовану відмову в реєстрації та документи, подані нею.

Особа, якій відмовлено в реєстрації, усунувши недоліки, може повторно пройти реєстрацію.

16. У разі потреби зареєстрована особа в межах часу, відведеного на реєстрацію, може внести зміни до реєстраційних даних. Для цього слід надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти комплект реєстраційних документів і раніше отриманий Сертифікат.

17. У випадках, зазначених у пунктах 15 і 16 цього розділу, комплект реєстраційних документів надсилається до регіонального центру оцінювання якості освіти поштою протягом часу, відведеного на реєстрацію, та наступних за днем закінчення реєстрації 14-ти календарних днів.

18. Особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але через поважні причини не можуть зареєструватися в установленому порядку, повинні в межах часу, відведеного для реєстрації, особисто звернутися до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем проживання (перебування).

19. Для кожного абітурієнта на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та ріn-кодом, зазначеним у ньому.

V. Кадрове забезпечення зовнішнього оцінювання

1. До проведення зовнішнього оцінювання залучаються педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів та установ освіти, а також інші особи, які пройшли відповідне навчання (інструктаж).

2. Проведення зовнішнього оцінювання забезпечують:

особи, уповноважені Українським центром оцінювання якості освіти;

відповідальні за пункти реєстрації;

відповідальні за пункти тестування;

помічники відповідальних за пункти тестування (за наявності в пункті тестування не менше п'яти аудиторій);

старші інструктори (одна особа на аудиторію), інструктори (одна особа на аудиторію);

чергові пунктів тестування (з розрахунку: до 4 аудиторій в пункті тестування - дві особи, від 5 до 10 аудиторій - чотири особи, понад 10 аудиторій - чотири особи на 10 аудиторій та додатково по одній особі на кожні наступні 4 аудиторії, але не більше ніж 8 осіб у пункті тестування);

відповідальні за пункти перевірки відкритої частини тестових завдань;

старші екзаменатори, екзаменатори;

спеціалісти з обробки тестових матеріалів.

3. Проведення зовнішнього оцінювання в об'єднаних аудиторіях (на 30 або 45 робочих місць) забезпечують один інструктор і старші інструктори (по одному на кожні 15 робочих місць).

4. Проведення зовнішнього оцінювання в аудиторіях, у яких здійснюється сурдопереклад, забезпечують один старший інструктор та два інструктори, один з яких - сурдоперекладач.

5. Зважаючи на особливості архітектурного планування будівель навчальних закладів, регіональний центр має право перерозподілити кількість чергових у пунктах тестування зі збереженням їхньої загальної чисельності в регіоні, розрахованої за схемою, поданою в пункті 2 цього розділу.

6. Оплата праці осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюється відповідно до законодавства.

7. Навчання (інструктаж) осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюють регіональні центри оцінювання якості освіти. Форму організації такого навчання визначає відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти.

ПРОЕКТ – 1 листопада 2013 р. >>
ПРОЕКТ – 1 листопада 2013 р. ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ імені М.В. ПТУХИ НАН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» Міжнародна наукова конференція ГОЛОД В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ (1921–1923 РР., 1932–1933 РР., 1946–1947 РР.) 20-21 листопада 2013 року м. Київ 20 листопада 9.00-10.00 Реєстрація 10.00-10.45 Перше пленарне засідання (аудиторія 355 - зала Вченої ради) Відкриття конференції 10.45-11.15 Перерва 11.15-12.30 Друге пленарне засідання (аудиторія 355 - зала Вченої ради) Кульчицький С.В. Здобутки вітчизняної науки в дослідженні Голодомору (1988–2013) Василенко В.А. Кваліфікація Голодомору 1932–1933 рр. в Україні як злочину геноциду і постанова апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2013 р. Рудницький О.П., Савчук А.Б. Голод в Україні в першій половині ХХ століття у демографічному вимірі Сергійчук В.І. Голодомор 1932–1933 років як найвідчутніший удар у складовій геноциду українства Писаренко Ю.В. До проблеми меморіалізації трьох голодоморів в Україні 12.30-14.00 Перерва (обід) 20 листопада 14.00-15.30 Перше секційне засідання Секція «Історичні передумови, регіональні особливості, перебіг та наслідки голодоморів» Секція «Демографічні наслідки голоду» Засідання 1. Керівник: Г.В.Журбелюк

VI. Проведення зовнішнього оцінювання

1. Усім абітурієнтам створюються рівні умови для проходження зовнішнього оцінювання шляхом стандартизації процедур, розроблених Українським центром оцінювання якості освіти.

2. Для проведення зовнішнього оцінювання використовуються тести, укладені Українським центром оцінювання якості освіти.

3. Тести укладаються державною мовою (крім тестів з російської та іноземних мов). У разі необхідності здійснюється переклад тестових завдань мовами, що зазначені в підпункті 2 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 3 вересня 2013 року № 1258 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2014 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за № 1614/24146.

4. Укладання тестів, виготовлення макетів і друк тестових зошитів здійснюються в умовах суворої конфіденційності. Розголошення в будь-якій формі інформації про зміст тестових завдань до завершення їх виконання абітурієнтами заборонено.

5. Організацію доставки тестових матеріалів до місць проведення зовнішнього оцінювання, їх охорону забезпечують Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, у тому числі шляхом укладення договорів зі спеціалізованими організаціями.

6. Адміністрування зовнішнього оцінювання здійснюється українською мовою.

7. Зовнішнє оцінювання проводиться в пунктах тестування - навчальних закладах, що добираються з числа загальноосвітніх, професійно-технічних або вищих навчальних закладів. Умови формування мережі пунктів тестування визначаються Українським центром оцінювання якості освіти за погодженням з Міністерством освіти і науки України не пізніше ніж за три місяці до дати проведення першого тестування.

8. Умови формування пунктів тестування, вимоги до їхнього облаштування та організації роботи визначаються Українським центром оцінювання якості освіти.

9. Рішення про створення пунктів тестування приймаються регіональними центрами оцінювання якості освіти спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментами, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищими навчальними закладами не пізніше п'ятнадцяти днів після завершення реєстрації.

10. Використання бази навчальних закладів державної та комунальної форм власності для створення пунктів тестування здійснюється на безоплатній основі, навчальних закладів приватної форми власності - на договірних засадах.

11. Український центр оцінювання якості освіти не пізніше ніж за три тижні до дати проведення першого тестування інформує абітурієнтів про місце та час проходження зовнішнього оцінювання. Інформування здійснюється у формі запрошень-перепусток для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, що розсилаються абітурієнтам поштовими відправленнями за місцем їхнього постійного проживання. Запрошення-перепустки також розміщуються на інформаційних сторінках абітурієнтів, створених на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

ЗАТВЕРДЖЕНО >>
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства культури і туризму України 11.09.2007 N 111/55 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 28.09.2007 за N 1123/14390 ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження туроператорської та турагентської діяльності 1. Загальні положення Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про туризм", "Про захист прав споживачів", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності". Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, які провадять туроператорську та турагентську діяльність і отримали відповідну ліцензію. 1.1. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні: Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження туроператорської та турагентської діяльності (далі - туроператор і турагент). Туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно з чинним законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність. Туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно з чинним законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність. Міжнародний туризм: в’їзний туризм - подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території; виїзний туризм - подорожі громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до іншої країни. Внутрішній туризм - подорожі в межах території України громадян України та осіб, які постійно проживають на її території.

12. Розподіл абітурієнтів між сесіями зовнішнього оцінювання, аудиторіями в пунктах тестування здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти.

Абітурієнти для проходження зовнішнього оцінювання розподіляються регіональними центрами оцінювання якості освіти між пунктами тестування відповідно до місць їхнього проживання, зазначених у заяві-реєстраційній картці.

Розподіл абітурієнтів між пунктами тестування здійснюється з урахуванням мови, якою вони виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання. Якщо в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя для проходження зовнішнього оцінювання з предмета певною мовою зареєструвалося менше 25 осіб, то вони спрямовуються до пункту тестування, визначеного регіональним центром оцінювання якості освіти. В інших випадках кількість абітурієнтів, які складатимуть тест певною мовою в пункті тестування, має становити не менше ніж 25 осіб.

Для осіб, які згідно з висновками закладів охорони здоров'я мають обмежені можливості пересування, створюються умови для проходження зовнішнього оцінювання в аудиторіях, розташованих на нижніх поверхах пунктів тестування.

Особи, які мають вади слуху, можуть проходити зовнішнє оцінювання в аудиторіях, де здійснюється сурдопереклад. Такі аудиторії формуються в одному з пунктів тестування, що розташований, як правило, в обласному центрі.

13. Під час зовнішнього оцінювання в пункті тестування мають право перебувати особи, які проводять зовнішнє оцінювання, абітурієнти, а також особи, уповноважені на здійснення спостереження або контролю за проведенням тестування.

14. Абітурієнт допускається до пункту тестування за наявності:

запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

Сертифіката;

паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті.

У разі пред'явлення копій Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, абітурієнт до пункту тестування не допускається.

15. Установлення особи абітурієнта здійснюється персоналом пункту тестування. Перевірка особи, залученої до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюється відповідальним за пункт тестування та уповноваженою особою Українського центру оцінювання якості освіти на підставі документа, що посвідчує особу, а також списків, наданих відповідним регіональним центром оцінювання якості освіти.

16. Доступ осіб до пункту тестування після початку зовнішнього оцінювання забороняється.

Право ввійти до пункту тестування під час проведення зовнішнього оцінювання мають працівники Українського, регіональних центрів оцінювання якості освіти, а також особи, уповноважені на здійснення державного контролю за проведенням зовнішнього оцінювання.

17. У пунктах тестування абітурієнти об'єднуються в аудиторні групи чисельністю до 15 осіб. Формування персонального складу груп і закріплення абітурієнтів за робочими місцями в аудиторіях здійснює Український центр оцінювання якості освіти. Ця інформація у вигляді алфавітного та аудиторного списків вивішується в пункті тестування у місцях, зручних для вільного огляду, не раніше ніж за дві години до початку зовнішнього оцінювання.

18. Кожен абітурієнт забезпечується тестовим зошитом, бланком відповідей типу А та бланком відповідей типу Б (використовується лише в тестах з української мови і літератури, російської та іноземних мов). Бланки відповідей абітурієнта кодуються в його присутності спеціальними наліпками зі штрих-кодами та не повинні містити інших ознак персоналізації. Після завершення зовнішнього оцінювання в пункті тестування абітурієнт може отримати тестовий зошит для використання у власних цілях.

19. Для запобігання випадкам використання абітурієнтом під час роботи над тестом заборонених засобів можуть застосовуватися металодетектори та інші технічні пристрої. За допомогою металодетектора здійснюється контроль щодо наявності в абітурієнта засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації. Такий контроль проводиться:

вибірково у окремих пунктах тестування, до початку роботи абітурієнта над тестом;

під час проставлення в Сертифікатах відміток про проходження зовнішнього оцінювання згідно з наказом Українського центру оцінювання якості освіти;

у разі виникнення підозри щодо використання абітурієнтом (групою абітурієнтів) заборонених технічних засобів у процесі роботи над тестом.

VІІ. Результати зовнішнього оцінювання

1. Результатом зовнішнього оцінювання абітурієнта є кількісна оцінка рівня його навчальних досягнень із певного предмета у вигляді числа з інтервалу від 100 до 200 із кроком у 0,5 (оцінка за шкалою 100-200 балів).

2. Оцінюються лише відповіді абітурієнтів, зазначені ними на знеособлених бланках відповідей.

3. Визначення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється поетапно:

установлення тестового бала кожного з абітурієнтів за виконання тесту;

конвертація (шкалювання) тестових балів в оцінки за шкалою 100-200 балів;

персоналізація результатів зовнішнього оцінювання.

4. Тестовий бал - арифметична сума балів, отриманих абітурієнтом за виконання кожного завдання тесту. Тестовий бал абітурієнта визначається за підсумками комплексної автоматизованої обробки бланків відповідей та перевірки екзаменаторами виконання завдань, що потребують розгорнутої відповіді.

5. У процесі комплексної автоматизованої обробки бланків відповідей типу А здійснюється зіставлення відповідей, зазначених абітурієнтом, із відповідями, ухваленими відповідною предметною фаховою комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти.

6. Відповіді до завдань тесту ухвалюються предметною фаховою комісією в день проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета. Це відбувається після завершення зовнішнього оцінювання в пунктах тестування. Ухвалені предметною фаховою комісією відповіді до завдань тесту розміщуються наступного дня на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

7. Кількість балів за надані абітурієнтом відповіді на тестові завдання визначається на основі Схем підрахунку тестових балів за виконання завдань різних форм, Критеріїв оцінювання розгорнутих відповідей, затверджених директором Українського центру оцінювання якості освіти.

8. Конвертація тестових балів здійснюється методом еквіпроцентильної нормалізації, що застосовується до всієї сукупності тестових балів абітурієнтів, які брали участь у тестуванні (сесії тестування).

9. Оцінка за шкалою 100-200 балів є рейтинговою, що вказує на місце результату абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів, які проходили зовнішнє оцінювання з певного предмета.

10. Український центр оцінювання якості освіти, оголошуючи результати зовнішнього оцінювання, розміщує на офіційному веб-сайті таблиці відповідності кількості тестових балів оцінці за шкалою 100-200 балів із певного предмета.

11. Персоналізація результатів зовнішнього оцінювання проводиться Українським центром оцінювання якості освіти після завершення обробки та оцінювання робіт усіх абітурієнтів, які проходили тестування з певного предмета.

12. Результати зовнішнього оцінювання вносяться до бази даних абітурієнтів.

13. Документом, що підтверджує результати зовнішнього оцінювання, є відомість результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Відомість).

14. Відомість укладається з кожного предмета, із якого проводилося зовнішнє оцінювання, у вигляді персоніфікованого реєстру результатів абітурієнтів в алфавітному порядку та затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти.

15. У разі прийняття апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти рішення про зміну результату зовнішнього оцінювання формується відомість змін результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти.

16. Результати зовнішнього оцінювання абітурієнта з певного предмета можуть бути анульовані рішенням Українського центру оцінювання якості освіти, у тому числі за пропозиціями регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти, у випадках:

виявлення в період часу, відведеного на виконання тесту, в абітурієнта або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв'язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження, відтворення інформації, а також їхніх складових, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання;

неправильного або неповного оформлення бланків відповідей, що в процесі автоматизованої обробки унеможливлює встановлення номера зошита, із яким працював абітурієнт;

виконання тесту не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;

виконання тесту іншою особою;

спілкування в процесі роботи над тестом з іншими абітурієнтами;

списування відповідей на тестові завдання в іншого абітурієнта;

пошкодження абітурієнтом бланків відповідей, що унеможливлює їх автоматизовану обробку;

персоналізації роботи абітурієнтом;

неповернення бланків відповідей особам, які проводять зовнішнє оцінювання, після завершення часу, відведеного для виконання тесту.

17. Рішення про анулювання результатів приймається на підставі записів, зроблених у документах, де відображено перебіг зовнішнього оцінювання (аудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання, акт про порушення процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання, карта спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, інші документи).

18. Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках абітурієнтів, створених на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

19. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання - документ, що засвідчує факт проходження особою зовнішнього оцінювання. Результати зовнішнього оцінювання з усіх предметів, з яких абітурієнт проходив тестування, зазначаються в інформаційній картці, що є додатком до Сертифіката.

Сертифікат та інформаційна картка оформляються відповідно до Технічного опису сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до сертифіката, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 листопада 2013 року № 1573.

20. Сертифікат надсилається особі поштою після її реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні. Відмітки про проходження зовнішнього оцінювання вносяться до Сертифіката уповноваженою особою Українського центру оцінювання якості освіти до виходу абітурієнта з пункту тестування. Інформаційну картку до сертифіката абітурієнт роздруковує самостійно з інформаційної сторінки після офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання.

21. У разі втрати або пошкодження Сертифіката абітурієнт може подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву про виготовлення дубліката Сертифіката. Виготовлення дубліката Сертифіката здійснюється за рахунок коштів фізичної особи, яка його замовляє.

22. Український центр оцінювання якості освіти може надавати доступ до інформації про результати зовнішнього оцінювання абітурієнтів у випадках, передбачених чинним законодавством України.

23. Інформацією про результати зовнішнього оцінювання абітурієнта є:

прізвище, ім'я, по батькові абітурієнта;

номер Сертифіката та ріn-код, зазначений у ньому;

перелік предметів зовнішнього оцінювання, результати оцінювання.

VIII. Апеляція

1. У процесі зовнішнього оцінювання предметом апеляційного оскарження є:

1) порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті тестування;

2) результати зовнішнього оцінювання.

2. До порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті тестування належать:

1) технологічні порушення:

неправильний відлік часу, відведеного на виконання тесту;

відсутність або пошкодження тестових матеріалів;

дії або бездіяльність персоналу пункту тестування, що негативно вплинули на якість виконання роботи абітурієнтом;

2) природні, техногенні катастрофи, що зашкодили проведенню зовнішнього оцінювання.

3. Розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання в пунктах тестування проводять регламентні комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти (далі - регламентні комісії).

4. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання здійснює апеляційна комісія Українського центру оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія).

5. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії. Відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через сім робочих днів з моменту отримання рішення, що оскаржується, та розглядається протягом десяти днів із дати її надходження.

6. Подання та розгляд апеляційних заяв щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання:

1) апеляційна заява щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, яке, на думку абітурієнта, негативно вплинуло на результати його роботи (далі - апеляційна заява щодо порушення процедури), подається в письмовій формі до регламентної комісії через уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти до моменту виходу заявника з пункту тестування;

2) в апеляційній заяві щодо порушення процедури мають бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові абітурієнта, номер Сертифіката, місце проживання, номер контактного телефону, предмет, з якого оскаржується результат зовнішнього оцінювання, назва пункту тестування, короткий опис порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, дата складання заяви;

3) у разі надходження апеляційної заяви щодо порушення процедури уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти повинна видати заявнику письмове підтвердження про її отримання, здійснити вивчення викладених у ній фактів, передати заяву та узагальнені матеріали до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти;

4) розгляд апеляційних заяв щодо порушення процедури здійснюється регламентними комісіями у триденний строк із дати їх надходження;

5) рішення регламентної комісії у вигляді витягу із протоколу засідання надсилається заявнику у найкоротший строк.

7. Подання та розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання:

1) апеляційна заява щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - апеляційна заява щодо результатів) подається особою, яка проходила тестування, у письмовій формі на ім'я директора Українського центру оцінювання якості освіти протягом трьох днів із моменту офіційного оголошення результатів оцінювання з певного предмета;

2) в апеляційній заяві щодо результатів заявник повинен зазначити своє прізвище, ім'я, по батькові, номер Сертифіката, номер контактного телефону, предмет, із якого оскаржується результат зовнішнього оцінювання, дату складання заяви;

3) апеляційні заяви щодо результатів надсилаються поштою до Українського центру оцінювання якості освіти. Дата подання заяви визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті або іншою відміткою, зробленою поштовою установою в установленому законодавством порядку;

4) розгляд апеляційної заяви щодо результатів здійснюється апеляційною комісією протягом п’ятнадцяти днів із дати її надходження;

5) у процесі розгляду апеляційної заяви щодо результатів проводяться технічна та предметна перевірки правильності визначення результату зовнішнього оцінювання.

Мета проведення технічної перевірки - установлення правильності визначення результату зовнішнього оцінювання під час комплексної автоматизованої обробки бланків відповідей.

Предметна перевірка передбачає визначення об'єктивності оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю;

6) апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв щодо результатів може прийняти такі рішення:

відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав для зміни результату;

задовольнити апеляційну заяву;

7) у разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів апеляційною комісією приймається рішення про зміну кількості балів - їх збільшення або зменшення;

8) рішення апеляційної комісії надсилається заявнику у вигляді витягу із протоколу засідання апеляційної комісії, до якого додаються первинні копії бланків відповідей, картка результатів зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнта з певного предмета.

IX. Організація та проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання

1. Учасники додаткової сесії зовнішнього оцінювання:

1) абітурієнти, які через поважні причини не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання або стосовно яких було допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

2) особи, які за рішеннями судів перебувають в установах виконання покарань;

3) особи, які в поточному році навчаються за кордоном та не можуть пройти зовнішнє оцінювання у встановлені терміни;

4) особи, які за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у тестуваннях, що відбуватимуться в окремі дні.

2. Особи, зазначені в підпункті 1 пункту 1 цього розділу, можуть взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання лише з предмета, із якого не змогли пройти тестування у встановлені строки, або якщо під час проходження зовнішнього оцінювання щодо них були допущені порушення процедури.

Особи, зазначені в підпункті 4 пункту 1 цього розділу, можуть взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання лише з предмета, із якого не можуть пройти тестування під час основної сесії.

3. До поважних причин, які перешкодили абітурієнту скласти тести під час основної сесії зовнішнього оцінювання, належать:

1) участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України;

2) захворювання в період проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено довідкою форми 095/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, або копією листка непрацездатності;

3) смерть рідних по крові або по шлюбу;

4) стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування;

5) інші виняткові обставини, що унеможливили участь абітурієнта в проходженні зовнішнього оцінювання.

4. Рішення про реєстрацію особи для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання приймається відповідною регламентною комісією.

5. Реєстрація осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього розділу, здійснюється протягом п'яти робочих днів, ураховуючи день проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета; осіб, зазначених у підпунктах 2 - 4 пункту 1 цього розділу, - у межах часу, відведеного на реєстрацію.

6. Пункти тестування для проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання створюються за рішенням Українського центру оцінювання якості освіти, як правило, за місцем розташування регіональних центрів оцінювання якості освіти.

7. Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання розміщуються на інформаційних сторінках абітурієнтів, створених на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

8. Організацію зовнішнього оцінювання осіб, які за рішеннями судів перебувають в установах виконання покарань, здійснює Український центр оцінювання якості освіти, у взаємодії з Державною пенітенціарною службою України.

X. Державний контроль та громадське спостереження за проведенням зовнішнього оцінювання

1. Державний контроль за проведенням зовнішнього оцінювання організовує Міністерство освіти і науки України в установленому чинним законодавством порядку.

2. Громадське спостереження за проведенням зовнішнього оцінювання можуть здійснювати представники громадських організацій, засобів масової інформації, навчальних закладів, батьківських комітетів, піклувальних рад, які зареєструвалися в Українському або регіональних центрах оцінювання якості освіти та отримали відповідні посвідчення.

3. Відкриті для громадського спостереження процедури зовнішнього оцінювання:

реєстрація осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання;

проведення зовнішнього оцінювання в пунктах тестування;

перевірка та обробка бланків відповідей абітурієнтів;

розгляд апеляційних заяв абітурієнтів.

4. Перед початком зовнішнього оцінювання в пункті тестування громадським спостерігачам обов'язково має бути продемонстровано цілісність контейнерів, пакетів із тестовими матеріалами, процедуру розподілу інструкторів і чергових за аудиторіями, місцями чергувань; після завершення зовнішнього оцінювання - цілісність пакетів із бланками відповідей, що будуть відправлені до регіональних центрів оцінювання якості освіти.

5. Суб'єкти громадського спостереження повинні дотримуватися вимог, визначених Міністерством освіти і науки України.

XI. Фінансування зовнішнього оцінювання

Фінансування зовнішнього оцінювання здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації бюджетної програми 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами», а також коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

Директор департаменту вищої освіти

Ю.М. Коровайченко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 
08.11.2013 № 1573

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

1. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) виготовляється на білому аркуші розміром 148 х 210 мм, щільність якого 80 г/кв. м.

У лівій верхній частині Сертифіката у межах місця, виділеного тонким маркером, вклеюється фотокартка абітурієнта розміром 3 х 4 см. Нижній правий кут фотокартки скріплюється із бланком Сертифіката спеціальною номерною голографічною наліпкою прямокутної форми, розмір якої 15 х 25 мм. На наліпці розміщено логотип Українського центру оцінювання якості освіти, а також номер, що складається із семи цифр. Фон наліпки сріблясто-синій, на ньому багато разів повторюється зменшений логотип Українського центру оцінювання якості освіти.

Праворуч від фотографії розміщено інформацію, зазначену друкарським способом:

перший рядок у центрі: "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ";

другий та третій рядки у центрі: "СЕРТИФІКАТ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ";

четвертий рядок у центрі: номер Сертифіката; праворуч - pin-код;

п'ятий, шостий рядки у центрі: прізвище, ім'я, по батькові абітурієнта;

сьомий рядок у центрі: тип, серія, номер документа, на підставі якого відбулася реєстрація абітурієнта;

восьмий, дев'ятий рядки: "ПРОЙШОВ(ЛА) У 2014 РОЦІ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТАКИХ ПРЕДМЕТІВ:".

В основній частині Сертифіката вказуються предмети, з яких абітурієнт проходив зовнішнє незалежне оцінювання, дата складання тесту. Факт проходження абітурієнтом зовнішнього незалежного оцінювання підтверджується підписом уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти та спеціальною номерною печаткою Українського центру оцінювання якості освіти - "Для сертифікатів".

Нижче вказуються прізвище та ініціали керівника Українського центру оцінювання якості освіти, розміщуються його підпис, печатка Українського центру оцінювання якості освіти.

Рядком нижче ліворуч особою, яка оформляє Сертифікат, рукописним способом зазначається номер голографічної наліпки, наклеєної на Сертифікаті. У правій нижній частині Сертифіката розміщується штрих-код доступу до інформації про проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання, що знаходиться в базі даних абітурієнтів, та результатів зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.

2. Інформаційна картка до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Інформаційна картка) виготовляється на білому аркуші паперу розміром 210 х 297 мм.

На титулі Інформаційної картки українською мовою зазначено:

перший рядок у центрі: "Український центр оцінювання якості освіти";

другий та третій рядки у центрі: "Інформаційна картка до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання";

четвертий рядок у центрі: номер Сертифіката.

Зліва в п'ятому рядку розміщується штрих-код доступу до інформації про проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання, що знаходиться в базі даних абітурієнтів, та результатів зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти;

праворуч - pin-код.

У першій графі таблиці зазначаються назви предметів, вибраних абітурієнтом для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. У другій графі - номер облікового запису у Відомості результатів зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмета. У третій графі вказується цифрами кількість тестових балів, набраних абітурієнтом за виконання тесту з відповідного предмета. У четвертій графі - результати зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів, зазначені цифрами та словами.

Якщо абітурієнт на тестування не з'явився або його результати було анульовано, то в третій графі навпроти відповідного предмета виставляється позначка "* * *", у четвертій графі робиться запис: "На тестування не з'явився" або "Результат анульовано".

Нижче вказуються прізвище та ініціали керівника Українського центру оцінювання якості освіти, розміщуються його підпис, печатка Українського центру оцінювання якості освіти.

У нижній частині Інформаційної картки робиться запис: "Інформаційна картка дійсна в разі пред'явлення Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (вказується номер документа) та перевірки вищезазначених даних на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти: www.testportal.gov.ua".Директор департаменту 
вищої освіти


Ю.М. Коровайченко