Робоча програма англійська мова (назва навчальної дисципліни) 12020101 Фармація - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Робоча програма англійська мова (назва навчальної дисципліни) 12020101 Фармація - страница №1/4

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

проф. Ерстенюк Г. М.

“____”______________2011 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

_______Англійська мова_______

(назва навчальної дисципліни)
__________7.12020101 Фармація___________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет _______Фармацевтичний___________

Кафедра ________Мовознавства_________


Нормативні дані

Форма навчанняРОБОЧА ПРОГРАМА >>
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор ІФНМУ Професор ____________ Г.М.Ерстенюк “____” __________________ 20___ p. РОБОЧА ПРОГРАМА ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ (назва навчальної дисципліни) 7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія” (шифр, назва спеціальності) Факультет – медичний, підготовки іноземних студентів Кафедра - дитячої хірургіх та пропедевтики педіатрії Нормативні дані Форма навчання Курс Семестр Кількість годин Підсумковий модульний контроль, тиждень Підсумок по дисципліні, тиждень Всього Аудиторних С П Р С Лекції Практичні заняття Лабора- торні заняття Семі-нарські заняття Денна 3 5-6 195 40 100 - - 55 9-10, 29-30, 38-39 40 Робочу програму склала: доктор медичних наук, професор А.П. Юрцева. Івано-Франківськ - 2012 Робоча програма складена згідно програми з пропедевтики педіатрії для студентів вищих медичних закладів України III-IV рівнів акредитації, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затвердженої наказом МОЗ України 10.11.2006 р. Типова програма обговорена і ухвалена на нараді завідувачів кафедр педіатрії вищих медичних закладів МОЗ України 12.11.2005 р та комісією з напряму «Медицина» Науково-методичної ради міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 17 березня 2006 року). Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ”20” квітня 2012 р., протокол № 52.

Форма № Н - 3.03 >>
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури “ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з навчальної роботи ___________________________ “______”_______________20___ р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Феномен масової культури галузь знань 0201 - культура напряму підготовки 6.020101- культурологія для спеціальності «культурологія» філософського факультету, культурологічного відділення Кредитно-модульна система організації навчального процесу Ó__________, 20__ Феномен масової культури Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 - культурологія, спеціальністю «культурологія» . - _______: ________, 20___.- __ с. Розробник: Сінькевич Ольга Борисівна - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури Протокол № ___ від. “____”________________20__ р. Завідувач кафедри теорії та історії культури проф. Мельник В.П. _____”___________________ 20___ р Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020101- культурологія Протокол № ___ від. “____”________________20___ р. “_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________) (підпис) (прізвище та ініціали) Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Феномен масової культури» Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0201 - культура Нормативна (за вибором студента) Нормативна Модулів – 2 Напрям підготовки 6.020101 - культурологія Рік підготовки: Змістових модулів –

Спеціалізована школа >>
1-4 класи спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови Спеціалізована школа Англійська мова 1 клас Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальні компетенції Лексична Граматична Фонетична Особистісна Я , моя сім’я та мої друзі (про себе, членів родини, друзів) Дозвілля (мої іграшки, ігри) привітатися; попрощатися; представляти себе дорослим і ровесникам, представляти співрозмовників; висловлювати життєві потреби (голод, спрага, втома); запрошувати інформацію про співрозмовника вітати зі святом (днем народження) дякувати (за подарунок, вітання, виконану дію тощо) описувати людину, предмет, тварину, місце, дії повідомляти про смаки і уподобання давати елементарну характеристику комусь/чомусь; повідомляти про належність когось/чогось певній особі; розуміти та виконувати вказівки (команди); повідомити про спроможність виконувати дії; просити вибачення

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ >>
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ >>
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЕСТS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 2010/2011 Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 6.020303 Філологія Спеціальності: Українська мова і література. Спеціалізація: українознавство; Українська мова і література. Спеціалізація: російська мова; Українська мова і література. Спеціалізація: редагування освітніх видань; Українська мова і література. Спеціалізація: польська мова; Українська мова і література. Мова і література (англійська); Українська мова і література та історія; Українська мова і література та практична психологія. Умань – 2010 Декан факультету української філології Лопушан Тетяна Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ Факультет починає свою історію з 1930 як відділення мови та літератури при Уманському інституті соціального виховання. 1992 року підготовку вчителя-філолога відновлено у складі педагогічного факультету. Організаційне виокремлення філологічного факультету відбулося у березні 1994 року. У 2005 році на базі філологічного факультету створено Інститут філології та суспільствознавства, до складу якого входить і факультет української філології. Декан факультету української філології – кандидат філологічних наук, доцент Лопушан Тетяна Володимирівна. Навчальний процес на факультеті української філології забезпечують такі кафедри: української літератури та українознавства (завідувач кафедри –кандидат педагогічних наук, професор Сивачук Наталія Петрівна); української мови (завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Полюга Лев Михайлович); практичного мовознавства (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Цимбал Н.А.). На факультеті навчається майже 450 студентів (стаціонар) за такими спеціальностями: Українська мова і література. Спеціалізація: українознавство; Українська мова і література. Спеціалізація: російська мова; Українська мова і література. Спеціалізація: редагування освітніх видань; Українська мова і література. Спеціалізація: польська мова; Українська мова і література. Мова і література (англійська); Українська мова і література та історія; Українська мова і література та практична психологія. Також вищу освіту здобувають 230 студентів заочної форми навчання за спеціальностями: Українська мова і література. Спеціалізація: українознавство;

Мелітопольський державний педагогічний університет >>
Імені богдана хмельницького Кафедра початкової освіти “Затверджую” Перший проректор _____________ “ ” _________ 2010 р. (підпис) Програма кваліфікаційного іспиту (на базі відповідної повної вищої освіти) для студентів спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” Мелітополь, 2010 Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”/ укладачі: к.геол.-м.н., доцент В.В. Молодиченко, к.с/г.н. доцент Т.Д.Олексенко Т.Д., к пед.н., доцент С.М.Дубяга, к пед.н., доцент В.Д.Мелаш – 28 с. Схвалено на засіданні кафедри початкової освіти (протокол № 4 від 15 листопада 2010 року). Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії соціально-гуманітарного факультету (протокол № 4 від 17 листопада 2010 р.).

Стипендіальна програма університету Утрехта (Нідерланди) >>
Стипендіальна програма університету Утрехта (Нідерланди) пропонує талановитим студентам із України отримати стипендію на навчання. Щорічно виділяються 55 стипендій у розмірі від 5 000 до 27 300 євро на рік. Обрані претенденти будуть отримувати стипендію протягом усієї навчальної програми (до 3 років). Сфери навчання: •  Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр •  Економіка; •  Мистецтво і наука; •  Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр •  гуманітарні та соціальні науки; •  Право, економіка та управління. Кваліфікаційні вимоги: •  Кандидат не повинен бути громадянином Євросоюзу; •  Середню освіту кандидат повинен отримати не в Німеччині; •  Кандидат повинен мати атестат про середню освіту або диплом бакалавра, які відповідають вимогам програм. Критерії відбору: - видатні академічні успіхи; - якість освіти, підтверджена балами, тестами, публікаціями, рекомендаційними листами; - якість та доцільність листа намірів; - якість аплікаційної форми (акуратність, своєчасність, повність).

“ЗАТВЕРДЖЕНО” Декан факультету інформатики і математики к. пед. наук, доцент _____________ Бєльчев П.В. “___”_____________2009 р. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни АНАЛІЗ ДАНИХ для спеціальності 6.080200 - Інформатика Форма навчання Курс Семестр Всього годин Лекцій (годин) Практ. Заняття (годин) Самост. робота (годин) Залік (сем) Іспит (сем) Денна 4 8 24 24 + Мелітополь, 2009 р. Робоча програма з дисципліни “Агаліз даних” Мета та завдання дисципліни: надання студентам знань та навичок, необхідних для використання у практичної діяльності сучасних методів аналізу даних та відповідного програмного забезпечення. Задачі: навчання студентів основним теоретичним положенням та практичним методам обробки й аналізу кількісних та якісних емпіричних даних, а семе навчити: обирати придатні для досягнення мети дослідження методи аналізу даних; будувати математичні моделі складних розподілів випадкових величин та перевіряти їх адекватність; здійснювати однофакторний та багатофакторний дисперсійний аналіз даних; проводити кореляційний аналіз даних, у тому числі кількісних, порядкових та номінальних даних, а також даних, що виміряні у різних шкалах; класифікувати дані за методами кластерного аналізу; знаходити функції, що апроксимують емпіричні дані, та визначати їх параметри Робоча програма складена на основі базової програми для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів, рекомендовано комісією з математичних наук науково-педагогічної ради міністерства Освіти і науки України. Протокол № _____ від __________.

Курс

Семестр

Кількість годин

Проміжний

модульний контроль (тиждень)

Підсумковий модуль по дисципліні


Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

заняття


Семінарські

заняття


Денна

І

ІІ

ІІ80

100-

-


34

46-

-


-

-


46

5417

36

37Вечірня

-
Заочна

-Робочу програму склали:

Ст. викл. Цебрук І.Ф.

Ст. викл. Венгринович Н.Р.

Ст.викл. Косило Н.В.

Ст. викл. Кімачук М. І.


Івано-Франківськ – 2011


Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти України ІІІ – IV рівнів акредитації для спеціальностей «Фармація», «КФ». Київ, 2010 р.
Робочу програму обговорено на засіданні кафедри мовознавства _____________ р.

Протокол № ______

Завідувач кафедри _____________________________________проф. Голод Р.Б.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії _____________ р.

Протокол №__

Голова циклової комісії _________________________________проф. Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

1.2.4. Структура залікових кредитів модулів

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1 Основна

1.4.2. Додаткова

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.
Форма навчанняКурс


Семестр


Кількість годин

Всього


Практичні заняттяСПРС

Денна

І

І


І

ІІ80

100


34

46


46

54
1.2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ.
1.2.2. Тематичний план практичних занять


Тематичний план практичних занять з англійської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

(спеціальність “Фармація”)

І семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

I am a Student

2

2

Our University

3

2

Higher Medical Education in Ukraine

4

2

Pharmaceutical Education in the USA and UK

5

2

World Health Organization

6

2

Public Health Services

7

2

Medical Institutions

8

2

Sanatoria and Health Resorts

9

2

At the Chemist’s

10

2

Self-Reliant Work Avicenna

11

2

My Future Career

12

2

Chemistry

13

2

Atoms and Molecules

14

2

The Periodic Table

15

2

Chemical Compounds

16

4

Test on Module 1

следующая страница >>