Робоча програма пропедевтика педіатрії (назва навчальної дисципліни) 12010001 "Лікувальна справа", 12010002 "Педіатрія" - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Робоча програма пропедевтика педіатрії (назва навчальної дисципліни) 12010001 "Лікувальна - страница №1/9Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

Професор ____________ Г.М.Ерстенюк

“____” __________________ 20___ p.


РОБОЧА ПРОГРАМА

ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ

(назва навчальної дисципліни)7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія”

(шифр, назва спеціальності)

Факультет – медичний, підготовки іноземних студентів

Кафедра - дитячої хірургіх та пропедевтики педіатрії


Нормативні дані


Форма навчання


Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий

модульний контроль, тиждень
Підсумок по дисципліні, тиждень

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабора-

торні заняттяСемі-нарські

заняття


Денна

3

5-6

195

40

100

-

-

55

9-10,

29-30,


38-39

40

Робочу програму склала:

доктор медичних наук, професор А.П. Юрцева.


Івано-Франківськ - 2012


Робоча програма складена згідно програми з пропедевтики педіатрії для студентів вищих медичних закладів України III-IV рівнів акредитації, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затвердженої наказом МОЗ України 10.11.2006 р. Типова програма обговорена і ухвалена на нараді завідувачів кафедр педіатрії вищих медичних закладів МОЗ України 12.11.2005 р та комісією з напряму «Медицина» Науково-методичної ради міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 17 березня 2006 року).

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ”20” квітня 2012 р., протокол № 52.


Завідувач кафедри пропедевтики педіатріїА.П. Юрцева

Робочу програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії за спеціальністю “Педіатрія” “16”травня 2012 р., протокол №6


Голова циклової методичної комісії

за спеціальністю “Педіатрія”
А.П. Юрцева
ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .
    РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ >>
    Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра хімічного матеріалознавства “ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор ___________________________ “______”_______________20___ р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Екотехнологія напряму підготовки 6.040101 "хімія" хімічного факультету Кредитно-модульна система організації навчального процесу Харків – 2012 Робоча програма навчальної дисципліни „Екотехнологія” для студентів за напрямом підготовки 6.040101 "хімія" Розробник: Коробов Олександр Ісаакович, д.х.н., професор кафедри хімічного матеріалознавства. Робоча програма затверджена на засіданні кафедри хімічного матеріалознавства Протокол № 13 від “ 19 ” червня 2012 р. Завідувач кафедри _______________________ Холін Ю.В. “_____”________________2012 р. Схвалено методичною комісією хімічного факультету Протокол № 10 від “ 20 ” червня 2012 р. “_____”________________2012 р. Голова _____________________________ Юрченко О. І. Опис навчальної дисципліни Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни Кількість кредитів 3 Напрям підготовки 6.040101 "хімія" денна форма навчання нормативна Модулів – 3 Рік підготовки: IV -й Семестр 7,8 -й Загальна кількість годин 164 Лекції 30 год. Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 2.2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Лабораторні 64 год. Самостійна робота 70 год.

   1. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РОБОЧА ПРОГРАМА >>
РОБОЧА ПРОГРАМА _______Англійська мова_______ (назва навчальної дисципліни) __________7.12020101 Фармація___________________ (шифр, назва спеціальності) Факультет _______Фармацевтичний___________ Кафедра ________Мовознавства_________ Нормативні дані Форма навчання Курс Семестр Кількість годин Проміжний модульний контроль (тиждень) Підсумковий модуль по дисципліні Всього Аудиторних С П Р С Лекції Практичні заняття Лабораторні заняття Семінарські заняття Денна І І І ІІ 80 100 - - 34 46 - - - - 46 54 17 36 37 Вечірня
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . .1.Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій з пропедевтики педіатрії для студентів 3 курсу

5 семестр

№ п/п

Тема лекції

1

Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Історичні етапи розвитку педіатрії в Україні. Принципи організації і методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні. Періоди дитячого віку.

2

Новонароджена дитина. Фізіологічні і перехідні стани в періоді новонародженості. Недоношені та незрілі новонароджені діти.

3

Фізичний та психомоторний розвиток дітей різних вікових груп. Принципи і методи оцінки фізичного розвитку дітей. Семіотика порушень фізичного та психомоторного розвитку дітей.

4

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей. Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей.

5

Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей. Особливості ембріогенезу органів дихання і аномалії їх розвитку.

6

Семіотика уражень і основних захворювань органів дихання у дітей. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви.

7

Ембріогенез серцево-судинної системи і вроджені аномалії серця та судин. Особливості кровообігу у внутрішньоутробному періоді. Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці.

8

Клінічні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей. Семіотика природжених і набутих захворювань серця і судин у дітей.

9

Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей. Семіотика уражень органів травлення та основних захворювань {гастрит, виразкова хвороба, холецистит, дискінезія жовчних шляхів та ін.) у дітей. Синдром «гострого живота».

10

Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи у дитячому віці. Семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит та ін.). Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду. Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.
Форма № Н - 3.03 >>
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури “ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з навчальної роботи ___________________________ “______”_______________20___ р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Феномен масової культури галузь знань 0201 - культура напряму підготовки 6.020101- культурологія для спеціальності «культурологія» філософського факультету, культурологічного відділення Кредитно-модульна система організації навчального процесу Ó__________, 20__ Феномен масової культури Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 - культурологія, спеціальністю «культурологія» . - _______: ________, 20___.- __ с. Розробник: Сінькевич Ольга Борисівна - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури Протокол № ___ від. “____”________________20__ р. Завідувач кафедри теорії та історії культури проф. Мельник В.П. _____”___________________ 20___ р Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020101- культурологія Протокол № ___ від. “____”________________20___ р. “_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________) (підпис) (прізвище та ініціали) Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Феномен масової культури» Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0201 - культура Нормативна (за вибором студента) Нормативна Модулів – 2 Напрям підготовки 6.020101 - культурологія Рік підготовки: Змістових модулів –

6 семестр№ п/п

Тема лекції

1

Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

2

Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів та захворювань системи крові у дітей.

3

Імунна система, особливості її функціонування у дітей. Поняття про імунодефіцити, класифікація та семіотика імунодефіцитних станів. Клініко-імунологічна семіотика ВІЛ-інфекції у дітей. Дотримання календаря щеплень. Поствакцинальні ускладнення, їх профілактика.

4

Закономірності вікових змін енергетичного обміну у дітей. Особливості нейроендокринної регуляції обмінних процесів у дітей. Загальні уявлення про хвороби обміну речовин. Особливості білкового обміну і семіотика його порушень у дітей.

5

Особливості вуглеводного та ліпідного обмінів у дитячому віці, семіотика порушень.

6

Природне вигодовування немовлят. Переваги природного вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад материнського молока. Імунобіологічна роль материнського молока. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Особливості вигодовування недоношених новонароджених. Поняття про «вільне вигодовування», його форми і показання до призначення.

7

Змішане та штучне вигодовування. Техніка і правила догодовування. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

8

Вікові особливості водного-мінерального обміну і кислотно-лужного стану організму у дітей та семіотика порушень.

9

Вітаміни, їх значення для розвитку дитини. Значення вітамінів для обмінних процесів дитячого організму. Семіотика гіпо- та гіпервітамінозів у дітей.

10

Тепловий баланс дитячого організму. Особливості термогенезу і терморегуляції у дитячому віці. Семіотика гіпо- та гіпертермій у дітей різного віку.

Тематический план лекций

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ >>
“ЗАТВЕРДЖЕНО” Декан факультету інформатики і математики к. пед. наук, доцент _____________ Бєльчев П.В. “___”_____________2009 р. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни АНАЛІЗ ДАНИХ для спеціальності 6.080200 - Інформатика Форма навчання Курс Семестр Всього годин Лекцій (годин) Практ. Заняття (годин) Самост. робота (годин) Залік (сем) Іспит (сем) Денна 4 8 24 24 + Мелітополь, 2009 р. Робоча програма з дисципліни “Агаліз даних” Мета та завдання дисципліни: надання студентам знань та навичок, необхідних для використання у практичної діяльності сучасних методів аналізу даних та відповідного програмного забезпечення. Задачі: навчання студентів основним теоретичним положенням та практичним методам обробки й аналізу кількісних та якісних емпіричних даних, а семе навчити: обирати придатні для досягнення мети дослідження методи аналізу даних; будувати математичні моделі складних розподілів випадкових величин та перевіряти їх адекватність; здійснювати однофакторний та багатофакторний дисперсійний аналіз даних; проводити кореляційний аналіз даних, у тому числі кількісних, порядкових та номінальних даних, а також даних, що виміряні у різних шкалах; класифікувати дані за методами кластерного аналізу; знаходити функції, що апроксимують емпіричні дані, та визначати їх параметри Робоча програма складена на основі базової програми для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів, рекомендовано комісією з математичних наук науково-педагогічної ради міністерства Освіти і науки України. Протокол № _____ від __________.


с пропедевтики педиатрии для студентов 3 курса 

5 семестр


Тема лекции

1

Педиатрия как наука о здоровом и больной ребенке, ее место в системе общей медицины. Исторические этапы развития педиатрии в Украине. Принципы организации и методы лечебно-профилактической помощи детям в Украине. Периоды детского возраста.

2

Новорожденный ребенок. Физиологические и переходные состояния в периоде новорожденности. Недоношенные и незрелые новорожденные дети.

3

Физическое и психомоторное развитие детей разных возрастных групп. Принципы и методы оценки физического развития детей. Семиотика нарушений физического и психомоторного развития детей.

4

Анатомо-физиологические особенности нервной системы у детей. Семиотика основных заболеваний нервной системы у детей.

5

Анатомо-физиологические особенности системы дыхания у детей. Особенности эмбриогенеза органов дыхания и аномалии их развития.

6

Семиотика поражений и основных заболеваний органов дыхания у детей. Синдромы дыхательных расстройств и дыхательной недостаточности, основные клинические проявления.

7

Эмбриогенез сердечно-сосудистой системы и врожденные аномалии сердца и сосудов. Особенности кровообращения во внутриутробном периоде. Анатомо-физиологические особенности сердца и сосудов в детском возрасте.

8

Клинические признаки поражения сердечно-сосудистой системы у детей. Семиотика врожденных и приобретенных заболеваний сердца и сосудов у детей.

9

Возрастные анатомо-физиологические особенности системы пищеварения у детей. Семиотика поражений органов пищеварения и основных заболеваний (гастрит, язвенная болезнь, холецистит, дискинезия желчных путей и др.) у детей. Синдром «острого живота».

10

Анатомо-физиологические особенности органов мочевыделительной системы в детском возрасте. Семиотика наиболее распространенных заболеваний мочевыделительной системы у детей (пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит и др.). Семиотика микроскопических изменений мочевого осадка. Синдром острой и хронической почечной недостаточности.

6 семестр№ п/п

Тема лекции
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА >>
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програму з історії України розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14.01.2004 р., чинної програми з історії України для 5–9 класів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.). Пропонована програма складена з метою допомоги абітурієнтам зорієнтуватися у матеріалі, який винесено для підготовки до вступних екзаменів. Тема 1. Давня історія України (VІІ ст. до н.е. – ХІV ст. н.е.). Актуальність, предмет, завдання курсу історії України. Місце вітчизняної історії в системі гуманітарної освіти у вищій школі. Джерела й історіографія історії України. Назви і самоназви території. Періодизація історії України. Основна навчальна та наукова література для вивчення предмета. Найдавніше населення. Поняття археологічної культури. Неолітична революція. Особливості Трипільської культури. Етнополітичні процеси першого тисячоліття до н.е. – перших століть н.е.: кімерійці, таври, скіфи, сармати, античні греки. Найдавніші писемні та археологічні відомості про слов’ян. Проблеми походження слов’ян і етногонії та етногенезу українців. Перші протоукраїнські племінні союзи і їх стосунки з готами, гунами, Хазарією, Візантією, аварами. Передумови утворення держави Русь. Загадка Кия. Теорії походження Русі. Київські князі та їх політика. Колонізаційні й етнічні процеси. Критика теорії давньоруської народності. Русь і степ. Державний устрій, економіка, торгівля. Утвердження християнства і впливи Візантії. Особливості культури. Міжнародні зв’язки і місце Київської Русі в історії Європи. Причини і фактори роздроблення Русі. Київська, Чернігівська, Переяславська землі. Формування Галицько–Волинського князівства. Роман Мстиславович. Наслідки монголо–татарської навали і «погодінська теорія». Державотворча діяльність Данила Галицького. Королівство Руське за останніх Романовичів. Місце та значення Галицько–волинської держави в історії України. Тема 2. Українські землі під владою іноземних держав (ХІV – ХVІІІ ст.) Становище українських земель на середину XIV ст.: пагонування і збирання руської спадщини. Включення українських земель до складу Великого князівства Литовського. Піднесення Києва. Устрій і побут українських земель в складі Литовсько–руського князівства. Поява нових станів. Розвиток права: Литовські статути, звичаєве право, магдебурзьке право. Реформи 1560–х. Московська проблема і повстання Михайла Глинського. Від Крева до Любліна: наслідки унійного процесу для України. Річ Посполита: третій зайвий.1

Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы у детей. Семиотика синдромов гипер- и гипофункции отдельных эндокринных желез и заболеваний эндокринной системы у детей.

2

Особенности системы крови у детей разных возрастных групп. Клинико-гематоло-гическая семиотика основных синдромов и заболеваний системы крови у детей.

3

Имунна система, особенности ее функционирования у детей. Понятие о иммунодефициты, классификация и семиотика иммунодефицитных состояний. 

Клинико иммунологическая семиотика  ВИЧ - инфекции у детей. Соблюдение календаря прививок. Поствакцинальные осложнения, их профилактика.4

 Закономерности возрастных изменений энергетического обмена у детей.Особенности нейроэндокринной регуляции обменных процессов у детей. Общие представления о болезнях обмена веществ. Особенности белкового обмена и семиотика его нарушений у детей.

5

Особливости углеводного и липидного обменов в детском возрасте,семиотика нарушений. Возрастные особенности водно-минерального обмена и кислотно-щелочного состояния организма у детей и семиотика нарушений.

6

Естественное вскармливания младенцев. Преимущества естественного вскармливания младенцев.  Количественный и качественный состав материнского молока. Иммунобиологическая роль материнского молока. Прикормки  (прикорм) и коррекция питания.  Особенности вскармливания недоношенных новорожденных.  Понятие о «свободное вскармливание», его формы и показания к назначению.

7

Смешаное и искусственное вскармливание. Техника и правила докорма.Организация и принципы рационального питания здоровых детей старше одного год. Организация и принципы рационального питания здоровых детей старше одного года.

8

Мелітопольський державний педагогічний університет >>
Імені богдана хмельницького Кафедра початкової освіти “Затверджую” Перший проректор _____________ “ ” _________ 2010 р. (підпис) Програма кваліфікаційного іспиту (на базі відповідної повної вищої освіти) для студентів спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” Мелітополь, 2010 Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”/ укладачі: к.геол.-м.н., доцент В.В. Молодиченко, к.с/г.н. доцент Т.Д.Олексенко Т.Д., к пед.н., доцент С.М.Дубяга, к пед.н., доцент В.Д.Мелаш – 28 с. Схвалено на засіданні кафедри початкової освіти (протокол № 4 від 15 листопада 2010 року). Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії соціально-гуманітарного факультету (протокол № 4 від 17 листопада 2010 р.).

 Возрастные особенности водно-минерального обмена и кислотно-щелочного состояния организма у детей и семиотика нарушений.

9

Витамины, их значение для развития ребенка. Значение витаминов для обменных процессов детского организма. Семиотика гипо- и гипервитаминозов у детей.

10

Тепловой баланс детского организма. Особенности термогенеза и терморегуляции у детей. Семиотика гипо- и гипертермий у детей разного возраста.

PLAN OF THE LECTURES

in Propedeutics of Childrens Diseases

5 Term
Theme of the Lecture

1

Pediatrics as a science about healthy and sick child, its role in the system of general medicine. The main historical stages of pediatrics development in Ukraine. Principles of organization and methods of medico-prophylactic assistance to children in Ukraine. Periods of childhood age. The main items of Public Health Minister order N0 149 of 20.03.2008 “About approval of clinical protocol l of medical care of a healthy child by the age of 3 years”.

2

New-born child. Physiological and transition status in the new-born period. Premature and immature new-born children.

3

 1. Physical and psychomotor development of children in different age. Principles and methods of physical development evaluation. Semiotics of physical and psychomotor development disturbances of children.

4

Anatomo-physiological peculiarities of childrens nervous system. Neuro-psychic development of children in various age periods and its evaluation.

5

Semiotics of nervous systems main diseases in children (meningitis, encephalitis, childrens cerebral paralysis, hydrocephaly). Care of children with nervous system pathology.

6

Anatomo-physiological peculiarities of childs respiratory organs. Semiotics of disturbances caused by the main diseases of respiratory organs. Care of children with diseases of organs of respiration.

7

Embryogenesis of cardio-vascular system and in-born heart and vascular anomaly. Pecularities of blood circulation in intrauterine period. Anatomo-physiological peculiarities of the heart and vessels in childhood age.

8

Clinical signs of cardio-vascular disturbances in children. Semiotics of in-born and acquired diseases of the heart and vessels in children.

9

Age Anatomo-physiological peculiarities of digestive organs of children (gastritis,ulcerative disease, cholecystitis, diskinesia of biliary ducts, etc.). Syndrome of “acute abdomen”.

10

Anatomo-physiological peculiarities of urinary system organs in childhood age. Semioticso of the main widespread diseases of the urinary system in children (pyelonephritis, glomerulonephritis, cystitis, etc.). Semiotics of microscopic changes in urinary sediment. Syndrome of acute and chronic renal insufficiency.

6 Term

Стипендіальна програма університету Утрехта (Нідерланди) >>
Стипендіальна програма університету Утрехта (Нідерланди) пропонує талановитим студентам із України отримати стипендію на навчання. Щорічно виділяються 55 стипендій у розмірі від 5 000 до 27 300 євро на рік. Обрані претенденти будуть отримувати стипендію протягом усієї навчальної програми (до 3 років). Сфери навчання: •  Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр •  Економіка; •  Мистецтво і наука; •  Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр •  гуманітарні та соціальні науки; •  Право, економіка та управління. Кваліфікаційні вимоги: •  Кандидат не повинен бути громадянином Євросоюзу; •  Середню освіту кандидат повинен отримати не в Німеччині; •  Кандидат повинен мати атестат про середню освіту або диплом бакалавра, які відповідають вимогам програм. Критерії відбору: - видатні академічні успіхи; - якість освіти, підтверджена балами, тестами, публікаціями, рекомендаційними листами; - якість та доцільність листа намірів; - якість аплікаційної форми (акуратність, своєчасність, повність).
Theme of the Lecture

1

Anatomo-physiological peculiarities of endocrine system in children. Semiotics of some endocrine glands hyper- and hyper function syndromes.

2

Peculiarities of blood system in children of different age groups. Clinico-hematological semiotics of the main syndromes and blood system diseases.

3

Immune system and peculiarities of its functioning in children. Notion about immune deficiencies, classification and semiotics of immune deficiency states. Clinico-immunological semiotics of AIDS-infection in children. Calendar of prophylactic vaccination. Prophylactic postvaccination complications.

4

Objective laws of age changes in energetic exchange in children. Peculiarities of protein metabolism and semiotics of its impairment in children.

5

Peculiarities of carbohydrate and lipid metabolism in childhood age. Semiotics of the above mentioned metabolism failure in children.

6

Natural feeding of the newborns. Advantages of natural feeding of the babies. The importance of breast feeding for the child’s and mother’s health. Quantitative and qualitative composition of maternal milk. Immune biological role of maternal milk. Extra-feeding and correction of nutrition. Peculiarities of premature newborns feeding. Notion about “free feeding”.

7

Mixed and artificial feeding. Techniques and rules of extra-feeding. Scheme of mixed feeding of babies older than 1 year of life.

8

Age peculiarities of water and mineral exchange and acid-potassium state of the child’s organism.

9

Vitamins, their significance for the child’s development. The role of vitamins for exchange processes of the child’s organism. Semiotics hypo- and hypervitaminosis in children.

10

Thermobalance of the child’s organism. Semiotics of hypo- and hyperthermia in children of different ages.
   1. Тематичний план практичних занять з пропедевтики педіатрії для студентів 3 курсу

5 семестр

№ п/п

Тема заняття

Модуль 1: Розвиток дитини

1

Поняття про здоров’я дітей, критерії його оцінки Методика оцінки загального стану дітей. Організація медичного спостереження згідно наказу №149 МОЗ України «Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» від 20.03.2008 р.

2

Періоди дитячого віку, їх характеристика. Особливості і методика зібрання анамнезу у дітей.
Дніпропетровський національний >>
університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2011 року м. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ 00 Загальні питання науки і культури 004 Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера 01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 02 Бібліотечна справа 1 Філософія. Психологія 159.9 Психологія 16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки 17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 2 Релігія. Теологія 3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія 31 Демографія. Соціологія. Статистика 32 Політика 33 Економіка. Економічні науки 34 Право. Юриспруденція 35 Державне адміністративне управління. Військова справа 36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 5 Математика та природничі науки 50 Загальні відомості про математичні та природничі науки 51 Математика 52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 53 Фізика 54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 55 Геологія. Науки про землю 56 Палеонтологія 57 Біологічні науки в цілому 58 Ботаніка 59 Зоологія 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 60 Загальні питання прикладних наук 61 Медичні науки 62 Машинобудування. Техніка в цілому 63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство 64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії


3

Особливості періоду новонародженості. Фізіологічні та перехідні стани в періоді новонародженості. Особливості обстеження новонародженого.

4

Недоношені та незрілі новонароджені діти. Методика проведення первинного огляду новонародженої дитини і тактика подальшого спостереження «Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» від 20.03.2008 р.

5

Фізичний розвиток дітей та його оцінка в різні вікові періоди. Методика оцінки фізичного розвитку за графіками згідно «Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років». Антропометрія.

6

Семіотика порушень фізичного розвитку. Фізичне виховання і методика загартовування дітей.

7

Особливості психомоторного розвитку в різні періоди дитячого віку. Методи оцінки нервово-психічного розвитку дітей різних вікових періодів.

8

Тактика лікаря відповідно до результатів оцінки психомоторного розвитку дитини. Консультування матері та сім’ї з метою розвитку дитини. Згідно «Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років».

9

Підсумковий модульний контроль (практична підготовка).

10

Підсумковий модульний контроль (теоретична підготовка).

Модуль 2: Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження і семіотика захворювань у дітей.

11

Анатомо-фізіологічні особливості, методика клінічного неврологічного обстеження дітей.

12

Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч та ін.). Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології (при гнійних та серозних менінгітах, гідроцефалії та ін.).

13

Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження органів дихання у дітей.

14

Перкусія легень у дітей. Семіотика уражень (кашель, задишка та ін.) і основних захворювань органів дихання у дітей.

15

Аускультація легень у дітей. Семіотика захворювань органів дихання. (ГРЗ, гострий бронхіт, пневмонія, бронхіальна обструкція, бронхіальна астма).
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА» (НІМЕЦЬКА) >>
9 балів (максимально) 1 бал − Знання граматичних правил. 2 бали − Виконання граматичних вправ (5). 1 бал − Виконання граматичних тестів. 1 бал − Виконання контрольних робіт. 2 бали − Переклад на іноземну мову. 2 бали − Самостійна робота. 8 балів 1 бал − Знання граматичних правил. 2 бали − Виконання граматичних вправ (5). 1 бал − Виконання граматичних тестів. 2 бали − Переклад на іноземну мову. 2 бали − Самостійна робота 7 балів 1 бал − Знання граматичних правил. 2 бали − Виконання граматичних вправ (5). 1 бал − Виконання граматичних тестів. 1 бал − Виконання контрольних робіт. 2 бали − Переклад на іноземну мову. 6 балів 1 бал − Знання граматичних правил. 2 бали − Виконання граматичних вправ (5). 1 бал − Виконання граматичних тестів. 2 бали − Переклад на іноземну мову. 5 балів 1 бал − Знання граматичних правил. 2 бали − Виконання граматичних вправ (5). 2 бали − Переклад на іноземну мову. 4 бали 1 бал − Знання граматичних правил. 2 бали − Виконання граматичних вправ (5). 1 бал − Виконання контрольних робіт. 3 бали 1 бал − Знання граматичних правил. 2 бали − Виконання граматичних вправ (5). 2 бали 2 бали − Виконання граматичних вправ (5). 1 бал


16

Семіотика основних синдромів при захворюваннях дихальної системи у дітей (синдроми дихальних розладі, дихальної недостатності, бронхіальної обструкції, основні клінічні прояви). Семіотика вроджених вад розвитку органів дихання.

17

Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика захворювань шкіри, підшкірної основи у дітей.

6 семестр


Тема заняття

1

Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика захворювань кістково-м’язової системи у дітей.

2

Анатомо-фізіологічні особливості та ембріогенез серцево-судинної системи у дітей. Особливості кровообігу плода і новонародженого.

3

Основні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія та ін.). Перкусія і аускультація серця у дітей.

4

Інструментальні та функціональні методи дослідження серцево-судинної системи у дітей. Електрокардіографія, фонокардіографія, ехокардіоскопія.

5

Семіотика природжених і набутих захворювань серця та судин у дітей.

6

Анатомо-фізіологічні особливості травної системи у дітей.

7

Методика обстеження травної системи у дітей. Семіотика уражень органів травлення у дітей. Абдомінальний синдром.

8

Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження органів системи виділення у дітей. Методика обстеження сечовидільної системи у дітей.

9

Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія та ін.) та інших лабораторно-інструментальних досліджень.

10

Семіотика вроджених та набутих захворювань сечовидільної системи у дітей. Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.

11

Курація.

12

Курація.

13

Особливості системи крові у дітей різних вікових груп.

14

Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові.

15

Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний тощо) та захворювань системи крові у дітей.

О необходимости внесения элементов исследовательс >>
О необходимости внесения элементов исследовательской деятельности в преподавание всех предметов школьной программы говорить не приходится. Особенно, если речь идет о предметах естественно-научного цикла. Но с возрастом школьники теряют интерес к этой деятельности, поэтому очень важно успеть поймать такой момент, когда им все интересно, когда они готовы читать, узнавать новое, разбираться в тонкостях явлений, которые еще даже не изучаются на уроках и за которые даже не ставят отметки. По данным психологов такой возраст соответствует 5-6 классу средней школы. В это время у школьников сохраняется исследовательское поведение как средство познавательного интереса. И в то же время можно уже обучать их самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности, развивать исследовательскую компетентность, выявлять предпрофессиональные навыки. Проекты, представленные на Марафоне были разработаны учащимися 6 класса нашей школы. Самыми удачными в этом году стали проекты по теме «Электрические явления». Особенно горды ребята были тем, что мы нашли опыты, о которых большинство людей не слышали . Поэтому они с радостью рассказывали старшеклассникам, которые с первого взгляда не понимали, о чем здесь идет речь. Сначала мы хотели найти описание опытов, которые демонстрировали именно российские ученые, но, к сожалению, по электростатике таковых не нашлось. Воспроизвести опыты Рихмана у нас не получилось. Но зато два других проекта продемонстрировать, что в России всегда были ученые, имевшие нестандартный подход к решению технических задач. Проект №1 Разутый философ.

16

Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження ендокринної системи у дітей.

17

Семіотика захворювань ендокринної системи у дітей.

18

Захист історії хвороби.

19

Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження імунної системи у дітей. Методи діагностики імунодефіцитів у дітей.

20

Семіотика захворювань імунної системи у дітей. Календар профілактичних щеплень. Профілактика поствакцинальних ускладнень.

21

Підсумковий модульний контроль.

22

Підсумковий модульний контроль.

Модуль 3: Вигодовування дітей

23

Природне вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад материнського молока. Переваги грудного вигодовування.

24

Методи розрахунку добового об'єму їжі та режим харчування. Добова потреба в інгредієнтах їжі при грудному вигодовуванні.

25

Підгодовування (прикорм), види прикорму, техніка проведення. Корекція харчування.

26

Змішане вигодовування. Техніка і правила догодовування. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні.

27

Класифікація та характеристика молочних сумішей для вигодовування немовлят

28

Штучне вигодовування немовлят. Підгодовування при штучному та змішаному вигодовуванні.

29

Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності.

30

Гіпогалактія, причини розвитку , профілактика та лікування.

31

Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей старших одного року

32

Підсумковий модульний контроль

33

Підсумковий модульний контроль

Тематический планпрактических занятий по пропедевтике педиатрии для студентов 3-го курса
5 семестр
ВІДКРИТЕ ГОЛОСУВАННЯ >>
УКРАЇНА НАЗВА РАДИ ВІДКРИТЕ ГОЛОСУВАННЯ Пленарне засідання 14-ї сесії ЛМР 5-го скл. від 30.09.2009р. місто від 30.09.2009 14:57:49 52.28.Державним територіально-галузевим об’єднанням «Львівська залізниця» на вул. Замкненій, 5. Державним територіально-галузевим об’єд.»Львів. залізниця» Рішення приймається БІЛЬШІСТЮ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ № п/п Прізвище, Ім’я, По-батькові Вибір 1 Адамик Петро Михайлович НЕ ГОЛОСУВАВ 2 Андрусишин Роман Петрович ЗА 3 Арзуманян Вардкес Зиноверович НЕ ГОЛОСУВАВ 4 Бабич Тарас Вікторович НЕ ГОЛОСУВАВ 5 Баляс Михайло Степанович відсутній 6 Бандра Микола Васильович НЕ ГОЛОСУВАВ 7 Бас Олег Миколайович УТРИМАВСЯ 8 Батюк Юрій Орестович НЕ ГОЛОСУВАВ 9 Бащук Сергій Володимирович відсутній 10 Бедрило Богдан Романович НЕ ГОЛОСУВАВ 11 Бичишин Мирослава Михайлівна ЗА 12 Білоус Андрій Васильович ЗА

Тема занятия

Модуль №1: Развитие ребенка

1

Понятие о здоровье детей, критерии его оценки Методика оценки общего состояния детей. Организация медицинского наблюдения согласно приказа №149 МОЗ Украины «Об утверждении клинического протокола медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3лет» от 20.03.2008 г.

2

Периоды детского возраста, их характеристика. Особенности и методика сбора анамнеза у детей.

3

Особенности периода новорожденности. Физиологические и транзиторные состояния в периоде новорожденности. Особенности обследования новорожденного.

4

Недоношенные и незрелые новорожденные дети. Методика проведения первичного осмотра новорожденного ребенка и тактика дальнейшего наблюдения согласно «Клинического протокола медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет».

5

Физическое развитие детей и его оценка в разные возрастные периоды. Методика оценки физического развития за графиками согласно «Клинического протокола медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет». Антропометрия.

6

Семиотика нарушений физического развития. Физическое воспитание и методика закаливания детей.

7

Особенности психомоторного развития в разные периоды детского возраста. Методы оценки нервно-психического развития детей разных возрастных периодов.

8

Тактика врача в соответствии с результатами оценки психомоторного развития ребенка. Консультирование матери и семьи с целью развития ребенка. согласно «Клинического протокола медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет».

9

Итоговый модульный контроль (практическая подготовка).

10

Итоговый модульный контроль (теоретическая подготовка).

Модуль №2: Анатомо-физиологические особенности, методика обследования и семиотика заболеваний у детей.

11

Анатомо-физиологические особенности, методика клинического неврологического обследования детей.

12

Семиотика основных заболеваний нервной системы у детей (гидроцефалия, менингит, энцефалит, детский церебральный паралич и др.). Особенности спинномозговой жидкости у детей и семиотика ее изменений при патологии (при гнойных и серозных менингитах, гидроцефалии и др.).

13

Анатомо-физиологические особенности, методика обследования органов дыхания у детей.

14

Перкусія легких у детей. Семиотика поражений (кашель, одышка и др.) и основных заболеваний органов дыхания у детей.

15

Аускультация легких у детей. Семиотика заболеваний органов дыхания. (ГРЗ, острый бронхит, пневмония, бронхиальная обструкция, бронхиальная астма). Синдромы дыхательных расстройств и дыхательной недостаточности, основные клинические проявления.

16

Семиотика основных синдромов при заболеваниях дыхательной системы у детей (синдромы дыхательных расстройстве, дыхательной недостаточности, бронхиальной обструкции, основные клинические проявления). Семиотика вроджених изъянов развития органов дыхания.

17

Анатомо-физиологические особенности, методика обследования, семиотика заболеваний кожи, подкожной основы у детей.

6 семестр№ п/п

Тема занятия


1

Анатомо-физиологические особенности, методика обследования, семиотика заболеваний костно-мышечной системы у детей

2

Анатомо-физиологические особенности и эмбриогенез сердечно-сосудистой системы у детей. Особенности кровообращения плода и новорожденного.

3

Основные признаки поражения сердечно сосудистой системы у детей(цианоз,  брадикардия, тахикардия и др.).. Перкуссия и аускультация сердца у детей. 

4

Инструментальные и функциональные методы исследования сердечно-сосудистой системы у детей. Электрокардиография, фонокардиография, эхокардиоскопия.

5

Семиотика врожденных и приобретенных заболеваний сердца и сосудов у детей.

6

Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы у детей.

7

Методика обследование пищеварительной системы у детей. Семиотика поражений органов пищеварения у детей. Абдоминальный синдром.

8

Анатомо физиологические особенности, методика обследования органов выделительной системы у детей. Методика обследования мочевыделительнойсистемы у детей.

9

Семиотика микроскопических изменений мочевого осадка (протеин, эритроцит, лейкоцит-и цилиндрурия и проч.) и других лабораторно-инструментальных исследований.

10

Семиотика врожденных и приобретенных заболеваний мочевыделительнойсистемы у детей. Синдром острой и хронической почечной недостаточности.

11

Курация.

12

Курация.

13

Особенности системы крови у детей разных возрастных групп. 

14

Методы клинико-лабораторного обследования детей с поражением системы крови.

15

Клинико гематологическая семиотика основных синдромов (анемический,гемолитический, геморрагический и т.д.) и заболеваний системы крови у детей.

16

Анатомо-физиологические особенности, методика обследованияэндокринной системы у детей.

17

Семиотика заболеваний эндокринной системы у детей.

18

Защита истории болезни.

19

Анатомо-физиологические особенности, методика обследования иммунной системы у детей. Методы диагностики иммунодефицитов у детей.

20

Семиотика заболеваний иммунной системы у детей. Календарьпрофилактических прививок. Профилактика поствакцинальных осложнений.

21

Итоговый модульный контроль.

22

Итоговый модульный контроль.

Модуль №3: Вскармливание детей

23

Естественное вскармливание младенцев. Количественный и качественный состав материнского молока. Преимущества грудного вскармливания.

24

Методы расчета суточного объема пищи и режим питания. Суточная потребность в ингредиентах пищи при грудном вскармливании.

25

Прикормки (прикорм), виды прикорма, техника проведения. Коррекция питания.

26

Смешанное вскармливание. Техника и правила докорма. Суточная потребность ребенка в белках, жирах, углеводах и калориях при смешанном вскармливании.

27

Классификация и характеристика молочных смесей для вскармливания младенцев.

28

Искусственное вскармливание младенцев. Прикормка при искусственном и смешанном вскармливании.

29

Техника искусственного вскармливания и критерии оценки его эффективности.

30

Гипогалактия, причины развития, профилактика и лечение.

31

Организация и принципы рационального питания здоровых детей старше одного года

32

 Итоговый модульный контроль

33

Итоговый модульный контроль

SUBJECT PLAN

of practical studies in Propedeutic pediatrics

5 Term
Theme of the lesson

Module 1. Development of a child

1

Notion about the child’s health, criteria of its estimation. Methods of general child’s condition estimation. Organization of medical care according to the Order No 149 of MPH of Ukraine “About confirming the clinical protocol for medical care of a healthy child at the age to 3 years”, 20.03.2008.

2

Periods of childhood age, their characteristics. Peculiarities and methods of taking anamnesis in children.

3

Peculiarities of new-born period. Physiological and transitional states in the new-born period. Peculiarities of a new-born’s examination.

4

Premature and immature new-born children. Methods of carrying of the first examination of a new-born child and tactics of the further caring of a baby according to the “Clinical protocol of medical care of a child up to 3 years of age”. №149, 20.03.2008.

5

Physical development of children and its estimation in different age periods. Мethods of estimation of physical development according to “Clinical Protocol of medical care of a healthy child at the age up to 3 year”. Anthropometry.

6

Semiotics of physical development disturbances. Physical culture and methods of getting healthy of a child.

7

Peculiarities of psychomotor development in different age periods. Methods of estimation of neuro-psychic development in different age periods.

8

The doctor’s tactics according to the results of psychomotor development estimation. Consulting the mother and family on the child’s development according to the “Clinical protocol of medical care of a child at the age up to 3 years”.

9

Summarizing modular control (practical training).

10

Summarizing modular control (theoretical training).

Module 2. Anatomo-physiological peculiarities, methods of investigation and semiotics of the diseases of children

11

Anatomo-physiological peculiarities, methods of clinical neurologic examination of children.

12

Semiotics of the main diseases of the nervous system in children (hydrocephaly, meningitis, encephalitis, children’s cerebral paralysis, etc.).Peculiarities of spinal fluid in children and semiotics of its change under pathology ( in pus and serous meningitis, hydrocephaly and others).

13

Anatomo-physiological peculiarities, methods of examination of respiratory organs in children.

14

Percussion of the lungs. Semiotics of the disturbances (coughing, difficulties in breathing, etc.).

15

Auscultation of the lungs. Semiotics of the disturbances of respiratory organs (ARD, acute bronchitis, pneumonia, bronchial obstruction, bronchial asthma).Syndromes of respiratory disturbances and respiratory insufficiency, the clinical signs.

16

Semiotics of the main syndromes in respiratory system diseases in children (respiratory disturbances syndromes, respiratory insufficiency, bronchial obstruction, the main clinical signs). Semiotics of in-born failures in respiratory organs development.

17

Anatomo-physiologic peculiarities, methods of examination, semiotics of skin diseases, subcutaneous tissue in children.

6 Term
Theme of the lesson

1

Anatomo-physiologic peculiarities, methods of examination, semiotics of diseases of bone-muscular system in children

2

Anatomo-physiological peculiarities and embryogenesis of cardio-vascular system of children. Peculiarities of blood circulation of the embryo and the newborn.

3

Methods of cardio-vascular system examination in children. Peculiarities of percussion and auscultation of the heart in children. Semiotics of disturbances(cyanosis, bradycardia, tachycardia etc.).

4

Instrumental and functional methods of cardio-vascular system examination in children.

5

Semiotics of congenital and acquired diseases of the heart and vessels in children.

6

Anatomo-physiological peculiarities of children’s digestive organs in various age periods.

7

Methods of clinical examination of digestive organs in children. Semiotics of gastro-intestinal tract disturbances in children. Abdominal syndrome.

8

Anatomo-physiological peculiarities of a child urinary system. Methods of clinical investigation.

9

Semiotics of microscopic changes in urinary sediment and data of biochemical investigation of blood during urinary system pathology.

10

Semiotics of congenital and acquired diseases of the urinary system. Acute and chronic renal failure syndrome.

11

Curation.

12

Curation.

13

Anatomo-physiological peculiarities of the blood system in different age periods.

14

Methods of clinical and laboratory investigation.

15

Clinico-hematological semiotics of the main syndromes (anemic, hemorrhagic, hemolytic, etc.) and blood system diseases.

16

Endocrine system, peculiarities of its functioning in different age periods.

17

Semiotics of endocrine glands hyper and hypo function syndromes in childhood age.

18

Protecting history of disease.

19

Immune system, peculiarities of its functioning in different age periods. Methods of immune system state evaluation. Methods of immunodeficiency diagnosis

20

Semiotics of immune system diseases. Calendar of prophylactic vaccination. Prophylactic postvaccination complications.

21

Summarizing module control of theoretical training.

22

Summarizing module control of practical training.

Module 3. Feeding of children

23

Natural feeding of children. Quantitative and qualitative composition of breast milk. Advantages of the breast feeding.

24

Methods of the daily milk amount calculation and organization of feeding

regimen.


25

Extra-feed, kinds of extra-feed, techniques of arrangement. Feeding additions, terms of introduction, indications.

26

Mixed feeding. Techniques and rules of its arrangement. Methods of daily ration formation.

27

Milk mixtures, which use in mixed feeding. The daily need of a child in proteins, fats, carbohydrates and calories at mixed feeding.

28

Artificial feeding. Classification of milk mixtures, their characteristics.

29

Techniques of artificial feeding arrangement, criteria of its effectiveness evaluation.

30

Hypogalactia: reasons, kinds, prophylaxis and treatment.

31

Organization and principles of rational nourishment of healthy babies older than 1 year.

32

Summarizing module control of theoretical training.

33

Summarizing module control of practical training.
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

следующая страница >>