У 2013 році журнал видаватиметься 6 разів на рік у Сполучених Штатах та двічі на рік у Китаї. Кожна публікація оцінюється експертною - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
У 2013 році журнал видаватиметься 6 разів на рік у Сполучених Штатах та двічі на - страница №1/1
ISSN: 2219-746X

e-ISSN: 2219-7478
THE ADVANCED SCIENCE JOURNAL
EDITORIAL OFFICE:

2964 Columbia Street, Suite 32268,
Torrance CA 90503 USA


Tel.: +1.42.42.71.41.11
E-mail: editor@advancedscience.org

www.advancedscience.orgВельмишановні науковці!
Міжнародний науковий журнал The Advanced Science Journal(ISSN 2219-746X, e-ISSN 2219-7478), запрошує до публікації наукових праць у Сполучених Штатах Америки та Китаї у 2013-2015 роках.
У 2013 році журнал видаватиметься 6 разів на рік у Сполучених Штатах та двічі на рік у Китаї. Кожна публікація оцінюється експертною радою (Peer review). У редакційній колегії ми віримо, що кожен вчений має право на публікацію отриманих ним наукових результатів, отже має бути готовий і до критики з боку своїх колег, тому закликаємо відповідально ставитися до їх змісту та якості.
З дня заснування у 2009 року філософія видання спирається на найсучасніший формат академічних видань – Open Access Journal, який надає якнайширші можливості вченим оприлюднювати та популяризувати результати власної наукової діяльності в Америці, Азії, країнах Європи та всього світу, не втрачаючи дорогоцінного часу. Такий підхід забезпечує читацьку аудиторії понад 50.000 науковці з усіх країн світу.
ПЛАН РОБОТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ >>
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради ___________О.В. Гресь «03» січня 2012 ПЛАН РОБОТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2012 рік СХВАЛЕНО колегією управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради протокол від « 03 » січня 2012 № 1 ХАРКІВ-2012 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. Основні підсумки діяльності управління освіти у 2011 році та завдання на 2012 рік 4 РОЗДІЛ 2 Робота з кадрами 70 2.1. Структура управління освіти 70 2.2. Посадові обов’язки працівників управління освіти 71 2.3. Організація роботи апарату управління освіти 85 2.4. Циклограма діяльності управління освіти 86 2.5. Організація роботи з кадрових питань 87 РОЗДІЛ 3. Організаційна робота управління освіти 90 3.1. Апаратні наради управління освіти 90 3.2. Наради колегії управління освіти 97 3.3. Наради директорів навчальних закладів 97 3.4. Наради завідувачів дошкільних навчальних закладів 101 3.5. Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи 103 3.6. Наради заступників директорів з виховної роботи

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ >>
Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради 4 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 Кількість представників держави 0 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 3 Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 3 років? Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інше (запишіть) д/н Інше (запишіть) д/н Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з ні акціонерами? (так/ні) Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) д/н Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть) д/н 2011 р. © SMA 32670627 Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X акціонерного товариства Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X ознайомили з його правами та обов'язками Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного X управління або фінансового менеджменту) Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X члена Інше (запишіть) д/н Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так Кількість членів ревізійної комісії, осіб. 1

УКРАЇНА НОВГОРОДКІВСЬКА РАЙОННА РАДА >>
УКРАЇНА НОВГОРОДКІВСЬКА РАЙОННА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ від 12 червня 2013 року № 243 смт. Новгородка Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 25 грудня 2012 року №199 „Про районний бюджет на 2013 рік” Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного Кодексу України, офіційного висновку фінансового управління районної державної адміністрації від 06 червня 2013 року №01-17-14 та подань районної державної адміністрації від 04 квітня 2013 року №01-08-43/1, від 21 травня 2013 року №01-08-46/3 та від 06 червня 2013 року №01-08-50 районна рада В И Р І Ш И Л А: 1. Відповідно до пункту 9 рішення сесії районної ради від 25 грудня 2012 року №199 „Про районний бюджет на 2013 рік” затвердити: - розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 березня 2013 року №64-р „Про затвердження субвенції”; - розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 березня 2013 року №74-р „Про перерозподіл обсягів субвенції з обласного бюджету районному бюджету на утримання станцій (відділень) швидкої медичної допомоги”; - розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 квітня 2013 року №92-р „Про затвердження субвенції”; - розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 квітня 2013 року №93-р „Про затвердження додаткової дотації з державного бюджету”; - розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 травня 2013 року №122-р „Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету”; - розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 травня 2013 року №123-р „Про перерозподіл субвенції”; - розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 травня 2013 року №125-р „Про затвердження субвенції”; - розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 червня 2013 року №147-р „Про затвердження субвенції”; - розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 червня 2013 року №153-р „Про затвердження субвенції”. 2. Залучити для фінансування видатків районного бюджету вільний залишок коштів загального фонду районного бюджету в сумі 41860,00 грн. та внести відповідні зміни до додатків 2, 3, 6 рішення сесії районної ради від 25 грудня 2012 року №199 „Про районний бюджет на 2013 рік” (додаються).

Виконано авар >>
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ >>
Вся робота з атестації проводилась безпосередньо у закладах освіти, де працюють педпрацівники. В основу оцінки діяльності брали виконання посадових обов’язків, результати роботи їх педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування і відвідування уроків, позакласних заходів. До уваги бралися також підвищення науково-методичного рівня, професіоналізм, ініціатива, творчість, загальна культура, моральні якості, відгук РМО про професійний рівень працівника, методичну діяльність, його рейтинг серед колег, батьків, учнів, а також враховувалися результати комплексних, тематичних перевірок. Для якісної організації проведення атестаційного періоду, забезпечення обізнаності щодо питань оцінки професійної діяльності педагогічних працівників, їхніх прав і обов’язків, а також прав і обов’язків членів атестаційних комісій, проведено інструктивно-методичну нараду для директорів шкіл, семінари для заступників директорів з навчально-виховної роботи, а також для вчителів. Під час цих нарад і семінарів акцентувалася увага на забезпечення системної роботи щодо порядку проведення атестації, удосконалення системи оцінки рівня професійної діяльності педагогів, забезпечення неухильного дотримання нормативно-правових засад атестаційного процесу. Для надання практичної допомоги в здійсненні атестації за установами та закладами освіти району були закріплені працівники відділу освіти. Зверталася увага на дотримання синхронності курсової перепідготовки і атестації педпрацівників. Вивчення системи роботи вчителів, які підлягають атестації, узгоджено з розділами керівництва і контролю річних планів установ та закладів освіти і планів роботи методичних об’єднань. У фахових методоб’єднаннях педагогів створювали оптимальні умови для активізації творчої діяльності педагогів, які атестуються: надавали можливість вчасно порадитися, поділитися досвідом з колегами, підготувати доповіді, повідомлення з актуальних питань методики, педагогіки, провести відкриті педагогічні заходи для колег та інше. Значна увага під час атестації приділялася молодим вчителям, тим, хто атестувався вперше. Так, набуло поширення наставництво з боку більш досвідчених учителів, проводилася робота з учителями-початківцями на базі районних методичних об’єднань, шкіл. Атестація в школах району здійснювалася за таким планом: Вивчення: рівня науково - теоретичної та методичної підготовки працівників; уміння організувати навчально-виховний процес, його ефективність; рівня навчальних досягнень учнів (контрольні зрізи знань, контрольні опитування, тестування); стану впровадження ППД та інноваційних технологій навчання; якості виконання посадових обов’язків педагогічними працівниками. Аналіз: наслідків навчальних досягнень учнів, дітей ДНЗ;

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДО ПРОЕКТУ >>
Чернівецька міська рада РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДО ПРОЕКТУ Конкурсна комісія Номер проекту Дата реєстрації Результати розгляду Початок реалізації Дата закінчення Конкурс: СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ НА 2011 РІК. Назва проекту (не більше одного речення) Сходини толерантності Бюджет проекту/загальний (грн.) 16 402.7 грн. Очікуване фінансування з міського бюджету (грн.) 6 000 грн. Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус Чернівецький єврейський громадсько-культурний фонд, громадська організація Адреса організації (юридична, фактична, для листування) Телефон, факс, Е-mail пл. Театральна, 5/1 м. Чернівці, 58000 55-06-66 czernowitzfund@gmail.com Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації або особи, що має право укладати юридичні угоди Зісельс Йосип Самойлович Банківські реквізити організації (для перерахування коштів гранту) ПАТ «Укрсоцбанк», Чернівецьке відділення, МФО 300023 № рахунку 26000000254604 Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту Ямчук Анна Михайлівна Місце роботи, посада керівника проекту Менеджер із програм та зв’язків із громадськістю Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини

Стипендіальна програма університету Утрехта (Нідерланди) >>
Стипендіальна програма університету Утрехта (Нідерланди) пропонує талановитим студентам із України отримати стипендію на навчання. Щорічно виділяються 55 стипендій у розмірі від 5 000 до 27 300 євро на рік. Обрані претенденти будуть отримувати стипендію протягом усієї навчальної програми (до 3 років). Сфери навчання: •  Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр •  Економіка; •  Мистецтво і наука; •  Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр •  гуманітарні та соціальні науки; •  Право, економіка та управління. Кваліфікаційні вимоги: •  Кандидат не повинен бути громадянином Євросоюзу; •  Середню освіту кандидат повинен отримати не в Німеччині; •  Кандидат повинен мати атестат про середню освіту або диплом бакалавра, які відповідають вимогам програм. Критерії відбору: - видатні академічні успіхи; - якість освіти, підтверджена балами, тестами, публікаціями, рекомендаційними листами; - якість та доцільність листа намірів; - якість аплікаційної форми (акуратність, своєчасність, повність).

Інформація про програми, прийняті районною радою, >>
які є чинними в 2010 році станом на 01.01.2010 № пор. Назва рішення Номер рішення та дата прийняття Термін дії програми Обсяги фінансування в 2009 році Про програму розвитку туризму в районі на 2003-2010 роки 10.04.2003 82-5/2003 2003-2010 Про програму забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року 10.04.2003 86-5/2003 2003-2010 Про Програму “Освіта на 2004-2015 роки” 17.12.2003 153-8/2003 2004-2015 Про Програму земельної реформи Надвірнянського району Івано-Франківської області на 2003–2010 роки 17.12.2003 165-8/2003 2003-2010 Про Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства району на 2005-2006 роки і на період до 2010 року 28.07.2005 368-17/2005 2005-2010 Про Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2006-2011 роки в Надвірнянському районі 12.01.2006 460-20/2006 2006-2011 Про районну цільову програму створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2006-2010 роки 14.03.2006 473-21/2006 2006-2010

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради О.І.Литвиненко >>
Зміна показників розподілу видатків обласного бюджету на 2011 рік за головними розпорядниками коштів Додаток № 3 до рішення обласної ради від 16.12.2011 № Код Найменування Спеціальний фонд Разом капітальні комунальні послуги та енергоносії оплата праці поточні Всього з них: Загальний фонд капітальні з них: комунальні послуги та енергоносії оплата праці поточні Всього (грн.) з них: бюджет розвитку 78 742,57 78 743 78 742,57 78 743 214 718,20 -148 922 78 742,57 78 743 030 Головне управління охорони здоров'я Полтавської ОДА 78 742,57 78 742,57 78 743 214 718,20 214 719 -148 922 78 742,57 78 743 080000 Охорона здоров"я 78 742,57 78 742,57 78 743 214 718,20 -148 922 78 742,57 080201 Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi заклади (центри, диспансери, госпiталi для iнвалiдiв ВВВ, лепрозорiї, медико-санiтарнi частини тощо, що мають лiжкову мережу) 562 700 562 700 -373 100 -373 100 189 600 221 Головне фінансове управління облдержадміністрації 453 100 453 100 453 100 250330 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -373 100 -373 100 -373 100 250335 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст


Завдяки The Advanced Science Journal™ наукові публікації доступні не лише у друкованому вигляді та на полицях бібліотек провідних університетів США, а й у електронному форматі у вільному доступі як на сайті видання, так й у електронних бібліотечних базах, в тому числі у бібліографічних та реферативних базах Index Copernicus, Ulrich’s Global Serials Directory та інших каталогах наукових публікацій, а також в акаунті видання у Twitter. Це позитивно впливає на індивідуальний індекс цитування автора та просуває університет, який презентує автор, у міжнародних рейтингах.
У 2013 році також буде подано заявку на включення до бази даних наукової періодики Scopus.
Ми запрошуємо до публікації вчених, які мають наукові та академічні ступені, а також здобувачів таких наукових ступенів. Щоб отримати реєстраційну форму, шаблон та правила оформлення публікацій, надсилайте запит електронною поштою або завантажуйте з сайту.
Детальна інформація про строки та вартість публікації наведена у додатку до цього листа.
З повагою та надією на подальшу співпрацю,

Давидов Р.Ю.,

Головний редакторISSN: 2219-746X

e-ISSN: 2219-7478
THE ADVANCED SCIENCE JOURNAL
EDITORIAL OFFICE:

2964 Columbia Street, Suite 32268,
Torrance CA 90503 USA


Tel.: +1.42.42.71.41.11
E-mail: editor@advancedscience.org

www.advancedscience.org


ДОДАТОК ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА


 1. Терміни подання та публікації у 2013-2014-2015 роках:
Випуск

Країна

Останній день подання заявок

День виходу

Випуск № 1

Сполучені Штати

20 січня

01 лютого

Випуск № 2

Сполучені Штати

20 березня

01 квітня

Випуск № 3

Сполучені Штати

20 травня

01 червня

Спецвипуск

Китай

20 травня

01 червня

Випуск № 4

Сполучені Штати

20 липня

01 серпня

Випуск № 5

Сполучені Штати

20 вересня

01 жовтня

Випуск № 6

Сполучені Штати

20 листопада

01 грудня

Спецвипуск

Китай

20 листопада

01 грудня
 1. Головні вимоги до оформлення публікації:

Публікації приймаються за такими напрямками: технічні науки, природничі науки, гуманітарні науки, економічні науки, медичні науки (повний перелік на сайті). Публікації класифікуються на 14 категорій: «Paper», «Letter», «Technical Report», «Proceedings», «Review», «Exposition», «Preface», «Essay», «Lecture», «Report», «Talk», «Patent», «Product Information», «Advertisement».


Публікація має бути підготовлена АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
у суворій відповідності до правил та обов’язково вписана в шаблон: • забороняється використання автоматичних перекладачів на англійську мову (!);

 • обов’язкова наявність резюме (Abstract) – 1 абзац від 100 до 200 слів;

 • обов’язкова наявність списку літератури (кириличні назви латинськими літерами);

 • шрифт Times New Roman, розмір 11; без ущільнення / розрідження інтервалів між літерами;

 • абзац 0,75 см; Відступ перед та після абзацу – Нуль; інтервал між рядками – Одинарний;

 • забороняється відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;

 • окрім тексту допускаються лише цілісні графічні елементи формату JPEG або JPG;

 • забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах;

 • забороняється використання згрупованих графічних елементів;

 • додавання формул лише за допомогою стандартного редактору формул Microsoft Word;

 • формат файлу для відправки в редакцію – лише .DOC (!)


Завантажте шаблон для оформлення за адресою: http://advancedscience.org/template.doc, а також рекомендації щодо написання статті: http://advancedscience.org/rec_ua.doc
ISSN: 2219-746X

e-ISSN: 2219-7478
THE ADVANCED SCIENCE JOURNAL
EDITORIAL OFFICE:

2964 Columbia Street, Suite 32268,
Torrance CA 90503 USA


Tel.: +1.42.42.71.41.11
E-mail: editor@advancedscience.org

www.advancedscience.org 1. Відправка в редакцію:

Готова до друку публікація англійською мовою надсилається до редакції лише електронною поштою одним листом з повністю заповненою реєстраційною формою та доказом сплати реєстраційного внеску. Публікації, реєстраційні форми та скановані платіжні документи надіслані окремими листами не розглядаються та видаляються. Якщо в процесі підготовки у Вас виникають додаткові питання, будь-ласка, звертайтеся до нас письмово на адресу електронної пошти.
В разі, якщо Ви не маєте можливості самостійно перекласти текст англійською мовою, наші перекладачі можуть здійснити професійний переклад за додаткову плату. В залежності від термінології та складності тексту вартість перекладу починається від 50 грн. за 1800 знаків. Щоб дізнатися вартість перекладу – надішліть до редакції текст із запитом електронною поштою. Вартість перекладу сплачується до початку роботи перекладача з текстом. Після перекладу текст повертається автору для подальшого оформлення. Зауважте, що термін перекладу залежатиме від поточного навантаження перекладача та не завжди може бути зроблений у стислі терміни. Не відкладайте переклад на останні дні подання публікацій.


 1. Вартість публікації та додаткові послуги:

До реєстраційного внеску включено розгляд, опублікування та 1 примірник журналу поштою.


Реєстраційний внесок за 1-4 сторінки публікації

495 грн.

 • за кожну додаткову сторінку понад чотири включених у внесок

95 грн.

Подання тексту менше ніж за 10 днів до закінчення терміну подання заявок

Подвійний внесок

Гарантована публікація у найближчому випуску

Подвійний внесок

Додатковий авторський екземпляр журналу (не обов’язково)

95 грн.

Попередній перегляд публікації редактором за бажанням автора (не обов’язково)

200 грн.

Оформлення тексту автора у відповідності до шаблону (не обов’язково)

150 грн.
 1. Реквізити для сплати реєстраційного внеску та оплати інших послуг:

Якщо Ви не маєте змоги сплатити реєстраційний внесок кредитною карткою на сайті, використовуйте наведені нижче реквізити сплативши внесок у найближчому відділенні банку:


Одержувач: ФОП ДАВИДОВ Р.Ю.

Рахунок: 26003060145734 у Дніпропетровському ГРУ КБ Приватбанк
МФО 305299 ЄДРПОУ 2970507257

Призначення: Реєстраційний внесок [П.І.Б. автора]. Без ПДВ.
УВАГА: не змінюйте текст у графі «Призначення платежу», оскільки це затримає обробку платежу. Обов’язково зазначайте Прізвище відповідального автора у графі «Призначення платежу».

ISSN: 2219-746X

e-ISSN: 2219-7478
THE ADVANCED SCIENCE JOURNAL
EDITORIAL OFFICE:

2964 Columbia Street, Suite 32268,
Torrance CA 90503 USA


Tel.: +1.42.42.71.41.11
E-mail: editor@advancedscience.org

www.advancedscience.org


РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА (заповнюється на ім’я відповідального за публікацію автора)

Заповнюється в електронному вигляді та надсилається редактору електронною поштою


Прізвище,
Ім’я та По-батькові

Назва організації (університет, інститут тощо)
Повна поштова адреса автора з індексом:

Бажано зазначати домашню адресу та обов’язково поштовий індекс (!)

Контактний телефон автора з кодом оператора чи міста:
Адреса електронної пошти:
Назва публікації (англійською мовою):Категорія публікації:

[ ] Paper [ ] Letter [ ] Technical Report [ ] Proceedings [ ] Review

[ ] Exposition [ ] Preface [ ] Essay [ ] Lecture [ ] Report [ ] Talk

[ ] Patent [ ] Product Information [ ] Advertisement

Бажаний випуск:

[ ] Випуск № 1 (лютий) – США

[ ] Випуск № 2 (квітень) – США

[ ] Випуск № 3 (червень) – США

[ ] Випуск № 4 (серпень) – США

[ ] Випуск № 5 (жовтень) – США

[ ] Випуск № 6 (грудень) – США

[ ] Спецвипуск (червень) – Китай

[ ] Спецвипуск (грудень) – Китай
[ ] Найближчий випуск – США

[ ] Найближчий випуск – Китай

Додаткові послуги:

[ ] Професійний переклад

[ ] Попередній перегляд редактором

[ ] Додатковий екземпляр …. прим.

[ ] Оформлення тексту редактором

Код наукового напрямку:

(див. перелік на сайті)

(перелік - http://advancedscience.org/ukr_disciplines.pdf)Обсяг публікації (сторінок):
Реєстраційний внесок сплачено (сума і дата):

Надсилаючи цю публікацію підтверджую, що маю всі права на неї та згоду співавторів на публікацію, а також надаю право видавцю збірника The Advanced Science Journal на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та електронному вигляді, розуміючи незворотність такої публікації та відмовляючись від претензій стосовно можливої потреби відкликання такої публікації та відсутності такої технічної можливості у видавця. З моменту подання публікації редактору збірника внесення будь-яких змін та доповнень неможливо. Якщо публікація зареєстрована цією формою надійде пізніше опублікованих граничних термінів подання публікацій, редактор має право перенести її публікацію до наступного випуску збірника. Сплачений реєстраційний внесок поверненню не підлягає. Для вирішення спірних питань щодо граничних термінів публікації встановлюється термін у 365 календарних днів для опублікування матеріалів видавцем після їх надходження від автора. Лише недотримання видавцем цього терміну надає автору право вимагати повернення реєстраційного внеску. Ненадання автором матеріалів для публікації не є підставою для повернення реєстраційного внеску. Всі матеріали та звернення надіслані із зареєстрованої у цій формі адреси електронної пошти автора визнаються видавцем як такі, що були направлені від імені автора, не потребують особистого підпису автора та можуть бути прийняті до уваги або виконання з моменту їх надходження на адресу видавця.