Відень… Вена… Wien… Львів – Братислава – Відень – Долина Вахау – Дюрнштайн – Мельк Львів Дати виїздів - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Відень… Вена… Wien… Львів – Братислава – Відень – Долина Вахау – Дюрнштайн – Мельк - страница №1/1

Відень… Вена… Wien…

Львів – Братислава – Відень – Долина Вахау
– Дюрнштайн – Мельк - Львів

Дати виїздів:

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

23, 30*

7, 21

4, 11, 25

9, 23

6, 13, 20, 27

3, 17
Волшебной песни этой, что звучит тогда, >>
Волшебной песни этой, что звучит тогда, Когда два сердца бьются вместе Вместе и навсегда!” ... Мелодия двух сердец! (Вена и Будапешт) 3 ночи в Будапеште + 1 ночь в Вене!!! Эгерсалок – Эгер – Долина Красавиц – Будапешт – Сентендре –  Кестхей – Тихань – Хевиз – Вена Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 12, 26 9, 23, 30 М 7, 14, 28 4, 18, 25* 2*, 16*, 23* 6**, 13**, 20** 10, 17, 24 1, 8, 15, 22 5, 19 3, 10, 30 НГ День 1 СУББОТА. Львов. Встреча каждого туриста. 09:00 – Подарок от фирмы – Пешеходная экскурсия “Только во Львове…”. Приглашаем на прогулку по средневековому Львову. Здесь замирает время... По узеньким улочкам разливается аромат утреннего кофе, зовут своими звонами святыни... Костел Успения, Доминиканский Собор, Ратуша..., гостеприимно открывает свои двери Старая Аптека, а каждый камешек на площади Рынок несет через века свою историю... 20:00 – Выезд со Львовского железнодорожного вокзала. Переезд в Венгрию.

Видавничий центр ЛНУ >>
Ісаєва Г.Т. Basic English: підручник / Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. – Львів : ПАІС, 2004 (1-е вид.), 2005 (2-ге вид., перероблене і доповнене), – 350 с., 2007 (3-тє вид., скорочене). – 280 с. Ісаєва Г.Т. Додаток до підручника «Basic English»: збірник тестів / Г.Ісаєва, Р.Комар, С.Веселівська, Л.Сологуб, О.Шумська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.-162 с. Ісаєва Г.Т. Enjoy your Reading (Читайте з задоволенням): навч. посібник / Г.Т. Ісаєва, Н.О.Микитенко, О.М. Тимошик. – Львів: «Світ», 2002. – 144 с. Микитенко Н. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації) : навч. посібник / Микитенко Н., Івасів Н., Милик О. Веселівська С. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 326 с.(з грифом МОН України). – 20,4 друк. арк. Максимук В.М. “British Studies”: навч. посібник з країнознавства / В. Максимук, М. Козолуп. – Львів: Видавничій центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 112 с. Микитенко Н. О. Feasts of the English-Speaking Countries: Traditions and Customs: навч. посібник / Микитенко Н. О., Терещук Д. Г. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 100 с. Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма: навч. посібник для студентів, аспірантів і науковців / Т.В. Яхонтова. ― Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. ― 220 с.

Львів - 2013 Зміст >>
Львів - 2013 Зміст ВСТУП…………………………………………………………………….………4 Розділ І. Аналітична частина 5 1.1.Аналіз економічного та соціального розвитку за попередній період 5 1.1.1.Стан виконання обласних програм з вирішення найважливіших проблем розвитку економіки та соціальної сфери області 36 1.2.Пріоритетні напрямки та основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області на 2013 рік 38 1.2.1.Пріоритетні напрямки економічного та соціального розвитку Львівщини на 2013 рік 38 1.2.2.Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області на 2013 рік 40 Розділ ІІ. Економічний і соціальний розвиток області у 2013 році 45 2.1.Найактуальніші завдання розвитку Львівської області у 2013 році 45 2.1.1.Розвиток базових галузей реального сектору економіки 46 2.1.2.Розвиток села 48 2.1.3.Активізація будівництва у житловому секторі, у галузі інфраструктури та дорожнього господарства 50 2.1.4.Енергоефективність та енергоощадність 54 2.1.5.Підсилення інвестиційної політики 56 2.2.Підвищення соціальних стандартів життя 58 2.2.1.Покращення здоров'я населення 58 2.2.2.Розвиток освітньої сфери 59 2.2.3.Розвиток культури та охорона культурної спадщини 60 2.2.4.Сімейна та молодіжна політика. Захист прав дітей 62 2.2.5.Розвиток фізичної культури та спорту 66 2.2.6.Розвиток туристичної та рекреаційно-курортної сфери 67 2.2.7.Розвиток житлово-комунального господарства 68 2.2.8.Охорона навколишнього природного середовища 69 2.2.9.Ринок праці та зайнятість населення 71 2.2.10.Соціальний захист населення 72 2.3. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання 73 2.3.1.Регуляторна політика та розвиток підприємництва 73 2.3.2.Розвиток внутрішньої торгівлі та послуг 74 2.3.3.Функціонування фінансового ринку 76 2.3.4.Цінова політика 78 2.3.5.Забезпечення зростання купівельної спроможності населення 79 2.3.6.Зовнішньоекономічна діяльність 80 2.3.7.Розвиток міжнародного співробітництва 81 Розділ III. Забезпечення підтримки соціально-економічного розвитку малих міст 83

АДСОРБЦІЯ МАНГАНУ НА ЗАКАРПАТСЬКОМУ КЛИНОПТИЛОЛІТІ >>
Пустова Ф. Принципи типологічного дослідження >>
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ Пустова Ф. Принципи типологічного дослідження І. Франком творчості письменників-реалістів. – С. 3–8. Юдкін І. Співвідношення ритміки слова та наспіву в пісенному фольклорі. – С. 9–13. ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ Нечиталюк М. Антиватіканський памфлет Івана Франка – нове слово в українській публіцистиці останньої чверті ХІХ століття. – С. 14–22. Павленко Г. Іван Франко і царська цензура (90-ті роки ХІХ ст.). – С. 23–29. Івасюк М. Роль І. Франка в творчій діяльності С. Яричевського. – С. 30–33. Домбровський О. Вплив “Божественної комедії” Данте на поему І. Франка “Рубач” та її прозовий варіант. – С. 34–40 Духовний Т. Про одну парафразу І. Франка. – С. 41–46. Радванська Н. “Служение делу свободы в России…” (Додаток до журналу “Народ” – “Из России и для России” як форма пропаганди ідей інтернаціонального єднання). – С. 47–53. РЕЦЕНЗІЇ, БІБЛІОГРАФІЯ, ПУБЛІКАЦІЇ Панько Т. Майстерно про майстерність. – С. 54–56. Мороз О., Мороз М. Франкознавство за 1974 рік. – С. 57–62. Словник мови художніх творів Івана Франка (Пробний зошит). Укладачі Ковалик І. та ін. (Івано-Франківськ, Львів). – С. 63–99.

Результати навчання >>
– знати основи кристалографії, що включає в себе освоєння перетворень симетрії та теорії груп, знати основні методи вирощування кристалів та застосування фізичних методів для вивчення їхньої структури, мати основні поняття про теплові властивості речовини у кристалічному та некристалічному стані. вміти визначити теплові властивості матеріалів, досліджувати їх макро- і мікроструктуру, визначити елементи симетрії кристалічних структур, за зміною фізичних властивостей оцінювати дефектність кристалів, наявність різних фаз та фазових переходів у кристалах. Спосіб навчання: аудиторне. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: пререквізит: фізика, хімія, диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики; кореквізит: імпедансна спектроскопія, фізика і технологія наноструктур, фізика структурно невпорядкованих систем. Зміст навчального модуля: Кристали та кристалічний стан. Гратки Браве. Сингонії. Структура кристалів. Симетрія кристалів Основні поняття теорії груп. Методи вивчення кристалічної структури Типи зв'язків у кристалах Класифікація та характеристики хімічних зв'язків. Дефекти у кристалах Фонони і коливання гратки. Квантовий характер коливань гратки. Спектр коливань. Теплові властивості кристалів. Теплоємність кристалічної гратки. Теплопровідність твердих тіл. Рекомендована література: Болеста І.М. Фізика твердого тіла. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. – 480 с. Структура і фізичні властивості твердого тіла: Лабораторний практикум. /За ред. Л.С.Палатника. – К.: Вища школа, 1992. – 311 с. Задачи по физике твердого тела. /Под ред. Г.Дж.Голдсмида. – М.: Наука, 1976. – 432 с. Форми та методи навчання: лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота. Методи і критерії оцінювання: поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних та практичних заняттях, захист звітів; підсумковий контроль (70%): залік.

Олімпійський урок свято. >>
Олімпійський урок свято. Тема: «Швидше – вище – сильніше до спортивних висот» Мета: Дати загальні відомості про започаткування Олімпійських ігор. Ознайомити з олімпійською символікою. Розвивати силу, рухливість, спритність. Виховувати любов до спорту, повагу до олімпійських зірок. Обладнання: Олімпійська символіка, спортивний інвентар. Хід свята Вступна частина (лунають спортивна музика) 1. Слово ведучого - Шановні діти, гості! Сьогодні ми проводимо Олімпійський урок під девізом: «Швидше – вище – сильніше до спортивних висот». На святі присутні директор школи, спортсмени міста. А зараз майбутні олімпійці розкажуть, як готуються до спортивних досягнень. (монтаж учнів 4-х 3-х класів, 4-А, 4-Б, 3-А, 3-Б кл.). 1. Сьогодні всі зібрались дружно в цьому залі Спортивне свято подаруємо гостям. Формуємо витримку, тренуємо силу волі. Усі висоти підкоряться нині нам. 2. Дівчатка всі осанку гарну хочуть мати, а хлопці силу, як незламний Геркулес, ось треба трішки м’язи підкачати і підстрибнути з розбігу вище, до небес. 3. Всюди друзів ми знаходимо, З ними як одна сім'я. Але нам без друга – спорту Не прожити ані дня. 4. Полюбуйтесь, подивіться На школяриків спритних Олімпійців, як годиться Школа виростить усіх. Теоретична частина

Наименование экскурсии >>
№ Наименование экскурсии Продолжительность 1 «ЗАГАДКИ ДЕМЕРДЖИ» Посещение подножия горы Демерджи: крепость ФУНА, Большой Хаос, Долина Привидений. Поездка на вдп. ДЖУР-ДЖУР, ущелье ХАПХАЛ. 10-11 ч. 2. «В ЦАРСТВЕ ЛИСТРИГОНОВ» Поездка в Балаклаву: Форосская церковь, Байдарский перевал, Завод Подводных Лодок, крепость ЧЕМБАЛО, катание на катере с выходом из бухты, посещение завода шампанского «ЗОЛОТАЯ БАЛКА». 13-15 ч. 3. «ПО ЦАРСКИМ САДАМ» Поездка в Никитский Ботанический Сад, кактусовая оранжерея, посещение Массандровского Дворца+парк 5-6 ч. 4. «СОКРОВИЩА ЧАТЫР-ДАГА» Поездка на нижнее плато горы ЧАТЫР-ДАГ(900м), посещение пещеры Мраморная и пещеры ЭМИНЕ-БАИР-ХОСАР. 8- 9 ч. 5. «Тысячелетний АЛУСТОН» Экскурсия по городу Алушта. Посещение крепости АЛУСТОН, Алуштинский СТОУНХЕНДЖ, Дендро-Зоопарк. 3- 4 ч. Оплата в кассы экскурсионных объектов Крепость ФУНА – 20- 30 грн. Долина Привидений- 20 грн. вдп. ДЖУР-ДЖУР – 40 грн. завод подводных лодок – 40 грн. Катание по бухтам Балаклавы на катере в течении часа- 80 грн. 30 мин. -50 грн. Никитский Сад – 35 грн. кактусы- 20 грн. Массандровский Дворец – 50 грн. Пещера Мраморная(в завсимоти от длины маршрута и времени)- от 40 грн. Пещера Эмине-Баир- Хосар, желательно посмотреть всю( пещера на 2 месте в мире по красоте) – 80 грн.

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія хім. 2003. Вип.43. С.100-107 Ser. Khim. 2003. No 43. P.100-107 УДК 543.544.2 АДСОРБЦІЯ МАНГАНУ НА ЗАКАРПАТСЬКОМУ КЛИНОПТИЛОЛІТІ В. Василечко, Г. Грищук, Ю. Сулим, Ю. Кузьма1 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна Вивчено адсорбційні властивості природного та кислотномодифікованого закарпатсь­кого клиноптилоліту стосовно Mn(II). В оптимальних умовах адсорбційна ємність немодифі­кованого та кислотномодифікованого клиноптилоліту стосовно Mn(II) становить 585 мкг/г і 1420 мкг/г відповідно. Найкращим десорбентом Mn(II) є розчин HCl (1:4), який забезпечує 100% вилучення Mn(II). Запропоновано методи концентрування слідових кількостей Mn(II) з водних розчинів. Ключові слова: адсорбція, клиноптилоліт, концентрування, десорбція, манган (II).


 

День 1

 

ЧЕТВЕР
Львів. Зустріч туристів.
І в подарунок від фірми – пішохідна екскурсія „Містом сплячих левів” – Львовом. Його часто порівнюють з іншими містами Європи. Одним він нагадує Краків, іншим Вільнюс, Прагу або Париж. І це не дивно, адже вони розвивались в загальному контексті європейської культури. А коли Ти познайомишся з Львовом  ближче - заглянеш в подвір'я старої частини міста, пройдешся алеями одного з історичних парків, вип'єш горнятко кави у затишному кафе - Ти зрозумієш, що Львів унікальне та неповторне місто, яке має власну історію, часто трагічну, але завжди надзвичайно цікаву.
20:00 – виїзд зі Львова. Виїзд до україно-cловацького кордону. Нічний переїзд.

День 2

П’ЯТНИЦЯ
Отже, ми з Тобою у Братиславі. В історичній частині міста ми зустрінемо розмаїття всіх історичних епох, яке створює неповторну і захоплюючу атмосферу столиці Словаччини.
З чого почнемо екскурсію? Що ж нам подивитись? Почнемо, звичайно, з королівського замку, історія якого зароджується у І столітті нашої ери. Протягом свого існування в ньому відбувались події європейського масштабу. Варто хоча б згадати, що тут свого часу побував російський цар Петро І, а перші свої концерти юний Моцарт давав саме у королівському замку. Але найяскравіший період замку пов’язаний з часами правління імператриці Марії Терезії...
Вирушаємо далі. Перед нами Палац Прімаса. Напевно, найгарніший палац міста, де розташований сьогодні муніципальний музей, в якому зберігається унікальна колекція гобеленів. А у Соборі Святого Мартіна, протягом майже 300 років проводилась коронація угорських королів. В центрі Головної площі, в будівлі Старої Ратуші, сьогодні розташований Міський музей.
Поселення в готель. А потім, вільний час для того щоб насолодитись столицею Словаччини самостійно.
Ввечері, за Вашим бажанням дегустація словацьких вин. (15€).
Ночівля.

День 3

СУБОТА
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд у Відень - місто розкішних палаців, величних площ, мальовничих вуличок. Місто на річці Дунай, яке оточене зеленим намистом Віденського лісу. Місто поетів і композиторів, місто блискуче, але затишне, життєрадісне і замріяне. Місто захоплююче і вічне...
Відень - це два тисячоліття Великої історії.
На перший погляд Відень гоноровий і холодний. Але якщо набратися сміливості і зробити крок назустріч, Тебе закружляє в такому вирі розваг і веселощів, що Ти матимеш шанс загубити голову і закохатися в місто назавжди.
Оглядова  пішохідна екскурсія. І Ти побачиш: Собор Св. Стефана, зимову резиденцію Габсбургів - палац Хофбург, площу Св. Михайла, відомі кав’ярні Central і Demel, пішохідну вулицю Кольмаркт, фонтан Мудрості, імператорські покої, ну і звичайно ж Віденську Оперу… А знайомство з легендами та переказами цього міста поверне Тебе у епоху минулих століть. Чого тільки варта легенда про дерево з цвяхами ….
Поселення в готель. А у вільний час, Ти зможеш не тільки оцінити переваги австрійської кухні, але й відчути неповторний шарм справжньої віденської атмосфери.
18:00 - Рекомендуємо автобусну вечірню екскурсію «Шепіт вечірніх дахів» (30€): Рингштрассе – парадна вітрина міста, кожна будівля, якої побудована в іншому стилі, що створює власний «рінгштрассестиль»: Ратхауз з одним з символів Відня – «залізним ратушним чоловічком», Парламент в грецькому стилі, Бургтеатр, Штаатсопер – музична Мекка Відня… Будинок  Хундертвассера - "Це будинок, який не відповідає жодним стереотипам і нормам. Це будинок був задуманий, спроектований і оформлений художником як подорож в незвідану країну, де вікна мають свої права, де дерева на даху, де природа і людина зустрічаються для створення першого вільного будинку. Майстер мріє про будинки і прекрасну архітектуру. І мрія стає реальністю". І на завершення цього прекрасного дня – вечеря зі справжнім віденським штруделем.
Повернення в готель.
Ночівля.

День 4

НЕДІЛЯ
Сніданок. Виселення з готелю. 
Рекомендуємо:  «Таємниці долини Вахау» (50€)
Величні та неприступні гори, а між ними знайшов собі шлях чарівний Дунай. Саме тут в долині Вахау розмістився маленький, майже іграшковий, Дюрнштайн. Містечко, яке в своєму замку, на своїх вузеньких вуличках, у своїх затиших будиночках зберігає якусь таємницю... Здається, що і самі мешканці Дюрнштайну, гостинно вітаючись з гостями, у своїй посмішці, у своїх очах приховують якусь загадку... Яку? Ніхто тобі не скаже... Ти мусиш сам спробувати її розгадати...
Руїни фортеці нагадають про багату подіями історію цього міста, яка тісно переплітається з легендою...От тобі і перша підказка. Більше року в стінах цієї фортеці був ув’язнений король Річард Левове Серце. Сюди, в холодний кам’яний підвал його посадив злісний ворог Річарда герцог Леопольд V, коли король вертався з чергового хрестового походу...
На фоні скелі, яка поросла лісом, біля руїн замку ти побачиш синьо-білу башту з годинником і декоративними прикрасами. Це башта церкви Маріє-Гіммельфарт, яка стала символом міста і є частиною монастирського ансамблю августинських каноників.
Спробуй місцевого вина у винному музеї і відчуй смак стародавніх легенд, казок, оповідань. Можливо, таким вином пригощали і короля Річарда, який під час ув’язнення своєю мужністю завоював повагу австрійських охоронців.
Далі на нашому з тобою шляху містечко Мельк. Тут високо в скелях над Дунаєм підноситься величне абатство. В скарбницях найбільшого у Європі бенедиктинського монастиря покояться мощі Святого Коломана – покровителя всієї Австрії... Ти не зможеш залишитися байдужим до краси монастирської церкви і багатства бібліотеки з  колекцією  рідкісних старовинних рукописів і книжок...
Поверенення до Відня.
17:30 – виїзд до Львова.
Нічний переїзд.

День 5

ПОНЕДІЛОК
Прибуття до Львова (близько 9:00).ВАРТІСТЬ ТУРУ

До виїзду залишилось

дорослі

Діти до 12 років

Більше 4 тижнів

140 €

120 €

Більше 3 тижнів

150 €

130 €

Менше 3 тижнів

160 €

140 €

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
- АКУРАТНИЙ  закордонний паспорт (термін дії не менше 90 днів на момент повернення до України) з наявністю вільної сторінки для візи;
- у дітей старших 14 р. повинен бути власний проїзний документ
- 2 кольорових фото 3,5 х 4,5  см на світлому  фоні  80%  обличчя (без посмішки, без окуляр, відкриті вуха та лоб). Не скановані! Фотографія  повинна бути новою, не старшою 3 місяців!
Анкетні дані (просимо заповнювати нашу анкету)
- копія внутрішнього паспорту (всіх заповнених сторінок);
- копія ідентифікаційнокого коду;
- копія свідоцтва про народження,  шлюб, розлучення
- довідка з місця праці (навчання) з вказанням ставки, посади і фрази, що під час подорожі за працівником зберігається місце праці, а також довідка про доходи за останні 6 місяців. (з/п за кожен з місяців повинна бути розписана окремо).
- копія трудової книжки, завірена на підприємстві
При відсутності довідки:
– виписка з банку про наявність рахунку і стану рахунку
-або довідка з місця праці одного з членів родини, а також нотаріально завірена заява про фінансування подорожі.


ДЛЯ ПП: копія свідоцтва про реєстрацію ПП, довідка з банку про наявність рахунку і стан рахунку, довідка з ДПА про доходи за останні 6 місяців (2 квартали)

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ: копія пенсійного посвідчення,  довідка про пенсію за останні 6 місяців, довідка з місця праці одного з членів родини, нотаріально завірена заява про фінансування подорожі.
 
Для дітей до 18 років
- довідку з місця  навчання
- довідку з місця праці одного з членів родини, нотаріально завірена заява про фінансування подорожі 
- копію нотаріально завіренного дозволу від батьків на виїзд дитини за кордон.
- просимо НЕ передавати оригінал  нотаріальної довіренності, лише копію.
- просимо взяти  ОРИГІНАЛ ДОВІРЕННОСТІ в туристичну поїздку ДЛЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ НА КОРДОНІ.

Для студентів:
- довідку з місця  навчання
- копію студентського квитка
- рахунок з банку або довідка з місця праці одного з членів родини, нотаріально завірена заява про фінансування подорожі


У вартість входить:
•проїзд комфортабельним автобусом єврокласу
(кондиціонер, аудіо, відео, кава і чай під час зупинок);  
•проживання у  готелі 2-3* (економ. душ, туалет в номері); сніданки шведський стіл

•супровід керівника групи по всьому маршруту;


•екскурсії згідно програми туру;
•страхування;

У вартість туру не входить:
•вхідні квитки;
•факультативні програми;
•проїзд в громадському транспорті та таксі;
•особисті витрати (обіди, вечері, сувеніри)
•консульський збір (35€);
ТУРИСТИЧНА ФІРМА НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РОБОТУ МИТНИХ І ПРИКОРДОННИХ СЛУЖБ,
А ТАКОЖ ЗА КОРКИ НА ДОРОГАХ І ПОГОДНІ УМОВИ